Begin: Waarom dit witboek

 

Oproep voor transparantie

Op 14 september jl. deed burgemeester Marga Waanders namens vier gemeenten in NO Fryslân – Dongeradeel, Dantumadiel, Ferwerderadiel en Kollumerland – per Open Brief een dringende oproep aan zorgverzekeraar De Friesland: ‘’Wees transparant over wat er met Sionsberg gaande is. De locale bevolking heeft recht op openheid van zaken!’.

Eind juli jl. is contractbeeïndiging met Sionsberg per 1 januari a.s aangekondigd door De Friesland. Dat veroorzaakte onrust onder inwoners en negatieve publiciteit in de media. Volgens De Friesland schort het bij Sionsberg aan interne samenwerking en komt een afgesproken ‘anderhalvelijnscentrum ’ niet van de grond. Een maand later – 1 september – maakt de verzekeraar bekend dat zij naast de huidige Sionsbergondernemers DC Klinieken en Cardiologie Centra Nederland ook in gesprek gaan met een alternatief verbond voor overname van het contract met Sionsberg. In plaats van de huidige combinatie van DC Klinieken, CCN en ZuidOost Zorg, gaat ZO Zorg bij dit alternatief een alliantie aan met de ziekenhuizen MCL en Nij Smellinghe.

Maar bij alle commotie blijft de belangrijkste vraag onbeantwoord: Is er iets mis met de huidige zorgverlening door Sionsberg? Zijn patiënten en huisartsen ontevreden over de kwaliteit? Heeft verschil van inzicht tussen bestuurders slechte invloed op de zorg voor patiënten? De Friesland heeft tot nu toe aan de dringende oproep van burgemeesters om binnen 14 dagen openheid te geven geen gehoor gegeven.

Hoogste tijd dat er wel een boekje wordt opengedaan ! Over de praktijk van Sionsberg zorg die in anderhalf jaar is opgebouwd.

Dat is de reden voor dit Witboek : de Sionsberg gezien vanuit het belang van patiënten, artsen en specialisten. Immers: zij zijn de eerste belanghebbenden en dragers van verantwoorde medische zorg. Gelukkig is er alle reden voor optimisme.

Uitgangspunt Regioplan Sionsberg

Het Regioplan Sionsberg van 17 januari 2015 is door burgers, gemeenten, zorgondernemers en verzekeraars gezamenlijk vastgesteld. Een uniek voorbeeld van ‘maatschappelijk ondernemerschap’ in de zorg. Het plan verwoordt zorgbehoeftes van de regio en is uitgangspunt voor de huidige Sionsberg activiteiten. Kort samengevat:

Voedingsgebied

Het achterland van Sionsberg omvat de zes gemeenten van NO Fryslân, Lauwersoog en gemeente De Marne in NW Groningen, de waddeneilanden Ameland en Schiermonnikoog. Dat is een perifeer plattelandsgebied, waar met rijtijden tot de grotere ziekenhuizen in Leeuwarden, Drachten of Groningen meer dan 45 minuten gemoeid kan zijn.

Sociaal-economische context

Een bevolking van ruim 126.500 inwoners (CBS cijfers). Hun zorgpremies leveren gezamenlijk jaarlijks 120 miljoen Euro op. Het aandeel senioren(65+) in de bevolking is ca. 77.000 inwoners. Het is een krimpregio waar werkgelegenheid en voorzieningen onder druk staan. En waar investering in

groei en ontwikkeling hard nodig is. Medische voorzieningen zijn oa. een criterium voor burgers om zich hier te vestigen. Het is een groene regio aan zee waar lucht en omgeving gezond is en toerisme toeneemt. Medische voorzieningen in de omgeving zijn ook voor de toerist van belang.

Afbakening zorgvraag noordoost

Op de Sionsbergdag is de zorgvraag omschreven na gesprek met vertegenwoordigers van alle bevolkingsgroepen, gemeenten en zorgorganisaties. Vooraf waren inhoudelijke kaders aangegeven door De Friesland Zorgverzekeraar als de grootste verzekeraar in dit gebied. Afspraak met de regio: het nieuwe Sionsberg krijgt een looptijd van 5 jaar om zich te bewijzen met een aanbod van :

*Laag-complexe medische zorg door specialisten (2e lijn). Dit in afstemming en samenwerking met hoog-complexe zorg door MCL in Leeuwarden, Nij Smellinghe in Drachten en UMCG in Groningen.

* ‘Anderhalvelijnszorg’ door huisartsen (1e lijn) met een ‘poliklinische schil’. De poliklinische schil wordt gesteund door specialisten.

* Voortzetting en uitbreiding van gespecialiseerde ouderenzorg. In samenwerking met locale zorginstellingen en welzijnsorganisaties.

De Nederlands Zorgwet garandeert burgers betaling van elke goede zorg, ongeacht plaats. DFZ is de grootste zorgverzekeraar in dit gebied, zij het niet de enige. Een centraal inkoopcontract door DFZ gesteund, garandeert medici en huisartsen meer zekerheid over snellere betaling van hun kosten. Voor Sionsberg nieuwe stijl is in principe een ontwikkelingstijd van 5 jaar afgesproken. Dat wordt na 1.5 jaar nu ter discussie gesteld.

Opbouw van het Witboek

1. Specialisten: Hun patiëntenaantallen en prognoses, hun samenwerking met ziekenhuizen en ouderenzorg, hun bijdrage aan innovatieve zorg. Gepubliceerd.

2. Huisartsen: Hun ervaring met samenwerking op medisch vlak. Hun visie op eigen ontwikkeling van anderhalve lijnszorg. Gepubliceerd.

3. Inspectie : Toelichting van positieve kwaliteitsbeoordeling tot dusver en de score van 8.7 door patiënten op de Zorgkaart Nederland. In voorbereiding.

4. Verzekeraar(s) en zorgondernemers: Wie spelen in NO Fryslân een rol? Waarom een centraal inkoopcontract? Zorgkosten blijven vergoed ook al beëindigt DFZ het inkoopcontract met Sionsberg: hoe zit dat? (beroep op art. 13 van de Zorgwet; evt. overstappen ) In voorbereiding.

Twee open rubrieken:

5. Mijn Verhaal: Rubriek voor iedereen die wil vertellen over eigen beleving van de zorgpraktijk van Sionsberg. Reageer per mail: info@reddesionsberg.nl. Of telefoon: 06 – 109 14 645. In werking

6. Opinie & Debat: Selectie van opiniestukken en interviews in de media over achtergronden van Sionsberg . Loopt.