Witboek Sionsberg

 

Sionsberg groeit en is innovatief

witboek-sionsbergHet vertrouwen van patiënten en huisartsen in Sionsberg is terug. Anderhalf jaar na de herstart in 2015 realiseert Sionsberg stabiele en groeiende patiëntenaantallen voor vrijwel alle haar medische disciplines. Bijna 18.000 individuele patiënten – 17.871 om precies te zijn –  zijn bereikt en dat is meer dan voor het faillissement (16.500 in 2013). Voor 2017 voorziet men meer groei, ook door oplopende wachttijden in MCL Leeuwarden en Nij Smellinghe in Drachten. Vanuit beide ziekenhuizen zijn meer 1400 patiënten doorgestuurd naar Dokkum (ca. 8% van het totaal).  Artsen en specialisten pleiten voor uitbreiding van de steun aan spoedeisende hulp door huisartsen en ruimte voor kleine operaties in dagbehandeling.  Sionsberg blijkt verrassend actief in innovatieve zorgontwikkeling. Ook voor zgn. ‘anderhalve lijnszorg’ waarbij huisartsen en specialisten onderling meer kennis delen  en eventueel eenvoudige verrichtingen aan artsen overdragen. Deze positieve werkelijkheid staat in schril contrast met de recente beeldvorming over Sionsberg na de dreiging van contractbeeïndiging door De Friesland Zorgverzekeraar (DFZ) wegens stagnatie van anderhalvelijnszorg en gebrek aan interne samenwerking.  Feiten en cijfers van het Witboek manifesteren een kloof tussen de wereld van zorgbestuurders en verzekeraars en de medische praktijk van goed lopende zorg voor patiënten gesteund door innovatieve huisartsen en specialisten.

Witboek actie

Informatie over de praktijk van zorgverlening door Sionsberg is vandaag openbaar gemaakt  door Stichting Red De Sionsberg door publicatie op haar website van ‘Sionsberg op koers.  Witboek over maatschappelijk ondernemerschap in de zorg voor Noordoost Fryslân’.  Het Witboek is een publieksactie: een laagdrempelig ‘groeiboek’  voor breed publiek, waar na Huisartsen en Specialisten ook Inspectie rapporten en de rol van Verzekeraars in wordt belicht. Patiënten en inwoners die zich geroepen voelen kunnen ook bijdragen (‘Mijn verhaal’).  De Witboek actie sluit aan bij de oproep aan zorgverzekeraar De Friesland door burgemeester Marga Waanders namens de zes Noordoostfriese gemeenten om transparant te zijn naar de bevolking over wat er met ‘hun’ Sionsberg gaande is. Drie weken na die oproep is de verzekeraar nog steeds in gebreke gebleven. Het Witboek biedt een alternatief en is gebaseerd op uitgebreide informatie verstrekt door de zorgondernemers en gesprekken met huisartsen en specialisten.

Gapende kloof  

Huisartsen en specialisten van Sionsberg blijken zeer actief in anderhalve lijnszorg experimenten. Wel hebben ze moeite met het model voor anderhalvelijnszorg dat DFZ en Zuidoost Zorg in Dokkum willen doorvoeren. Het Witboek noemt een lange rij voorbeelden van lopende en nieuwe experimenten. Sionsberg als medisch centrum staat niet in een stedelijke omgeving, zoals Maastricht, Heerlen en Drachten waar het model van DFZ door geïnspireerd is.  Een plattelandsregio met grotere afstanden stelt volgens artsen en specialisten andere eisen aan doelmatige zorg en anderhalve lijnsexperimenten. Het negatieve beeld dat anderhalvelijnszorg in Dokkum stagneert door gebrek aan samenwerking staat haaks op een realiteit waarin regionale huisartsen en specialisten steeds intensiever samenwerken, ultrasnelle diagnostische voorzieningen delen en ook met collega specialisten in de ziekenhuizen van Leeuwarden/ Drachten goede samenwerkingsrelaties hebben. De medische staf in Dokkum is voor een belangrijk deel   – 22 van de 35 –  tevens werkzaam in MCL of Nij Smellinghe.  Ondermeer cardiologen, KNO-artsen en kaakchirurgen in beide ziekenhuizen spreken zich in het Witboek uit voor versterking van de huidige Sionsberg. Dit vooral vanwege de oplopende wachttijden in beide ziekenhuizen (die in Dokkum hooguit twee weken is).

De opstelling van MCL- en Nij Smellinghe-specialisten in het Witboek lijkt af te wijken van de strategie van hun eigen ziekenhuisbesturen. Deze meldden zich op 1 september jl. bij De Friesland met een alternatieve contractaanbieding voor overname van de huidige Sionsberg.  Samen met Zuidoost Zorg keren de twee ziekenhuizen zich daarmee tegen de bestaande  Sionsberg zorgondernemers, DC Klinieken en Cardiologie Centra Nederland, die sinds januari 2015 de huidige kwaliteit zorgverlening van Sionsberg mee faciliteren en opbouwen.

De werkelijkheid van Sionsberg geschetst in het Witboek voedt het beeld van een  kloof tussen twee werelden.  De wereld van zorgbestuurders, ziekenhuisdirecties en verzekeringsmanagers  versus de praktijk op patiënt- en regioniveau van goede zorgverlening, onderlinge samenwerking  en innovatie door artsen en specialisten die vertrouwen wekken bij patiënten. Sionsberg groeit en is innovatief tegen de stroom in.

Einde persbericht

Ga door naar: Waarom dit witboek