SIONSBERG DOKKUM HOUDT KOERS!

Sionsberg houdt koersHelaas ontvingen wij van De Friesland Zorgverzekeraar (DFZ) een onbegrijpelijk en ontmoedigend bericht. Terwijl medisch centrum Sionsberg goede cijfers laat zien, patiënten de loop naar Dokkum te pakken hebben en er volgens huisartsen en gezondheidsinspectie zorg van uitstekende kwaliteit wordt verleend, steekt de verzekeraar een spaak in het wiel. Op 1 januari aanstaande beëindigt zij haar contract met Sionsberg uit onvrede over ‘samenwerking’, aldus het bericht aan huisartsen en belanghebbenden. Als vertegenwoordigers
van de bevolking betreuren wij dit. Inwoners, zorgverleners en andere betrokkenen maken tijdens de Sionsbergdag op zaterdag 17 januari 2015 samen binnen de kaders van De Friesland Zorgverzekeraar een plan voor duurzame en passende zorg in de regio. DFZ heeft een zorgplicht voor al haar verzekerden in Noordoost Fryslân en gemeente De Marne. Dat plan is de basis voor Sionsberg.

Gunstige cijfers
Het gaat namelijk goed met Sionsberg-nieuwestijl! Een nieuw zorgconcept, passend bij de regio, komt goed uit de verf. Conform het plan van de Sionsbergdag verlenen DC Klinieken (diagnose- en scopietechnieken) en Cardiologie Centra Nederland (hartspecialistisch onderzoek) laag-complexe poliklinische zorg. Samenwerking
tussen huisartsen en medisch specialisten van Medisch Centrum Leeuwarden en ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten staat daarin centraal. ZuidOostZorg als derde partner , naast DC Klinieken en Cardiologie Centra Nederland, zet welzijns- en preventie activiteiten op voor senioren volgens hun Sûnenz concept. Na Drachten zoekt dit concept zijn weg in Dokkum e.o. Binnen Sionsberg groeit praktische samenwerking en uitwisseling met Zuidoost Zorg over de seniorenactiviteiten. Recente omzetcijfers en toeloop van patiënten lopen
volgens prognose. Financieel ligt Sionsberg op koers en verwacht in 2017 voorzichtig nieuwe winst. Waarom deze broedende kip ruw verstoren? Een toekomstbestendig zorgconcept is in verdere ontwikkeling, aansluitend bij de zorgbehoefte van een bevolking van ca. 126.500 zielen in landelijk gebied. Sionsberg biedt
laag-complexe medische hulp en zorg; beter, goedkoper en sneller dan elders geleverd kan worden. Dat is een belangrijk gegeven voor elke zorgverzekeraar. Gelukkig hebben de nieuwe zorgondernemers alle
vertrouwen in de zaak. Sionsberg houdt koers Met of zonder De Friesland Zorgverzekeraar.
Bereikbare zorg is cruciaal voor de Noordoost Friese regio. Afstanden en financiën mogen geen drempel zijn. Dat is ook in het belang van mensen, bedrijven en organisaties in onze regio.

OPROEP
Wij roepen DFZ op het huidige zorgconcept voort te zetten ook na 2016 en in gezamenlijk overleg te treden met alle betrokken zorgpartners.

En de patiënt die zich afvraagt of medische kosten in Dokkum nog wel vergoed worden na 1 januari 2017, stellen we bij deze gerust! Medische zorg zoals Sionsberg die verleent is elke verzekeraar verplicht te betalen, dus ook De Friesland. De Nederlandse zorgwet (art. 13) staat daar garant voor. Ook de grootste zorgverzekeraar van Fryslân moet zich aan deze wet houden.Deze oproep wordt ondersteund door:

Stichting Red de Sionsberg
Medisch centrum Sionsberg
Medische staf Sionsberg
Interkerkelijk Platform Talma Sionsberg
Gemeente Dongeradeel
Gemeente Ameland
Gemeente Dantumadiel
Gemeente Schiermonnikoog
Gemeente Kollumerland
Gemeente Achtkarspelen
Gemeente Ferwerderadiel
Gemeente De Marne
Huisartsen Noordoost Friesland (HAGRO)
Raad van Kerken Dokkum
Ondernemersfed. NoordOost Fryslân (ONOF)
C.N.V. Publieke Zaak Noord-Nederland
Skûtsje Stêd Dockum
Skûtsje De Noarderling, Dokkum
Chr. Geref. Kerk De Oase Dokkum
Protestantse Gemeente Oosternijkerk
Vereniging Dorpsbelang Lauwersoog
Dorpsbelang Metslawier
Dorpsbelang Hiaure
Stichting Ondernemers Dantumadeel
Lionsclub Dokkum-Bonifatius
Lions Dokkum Noordoost Friesland
Wijkraad “de Fonteinslanden“, Dokkum
Vogelopvang De Fûgelpits, Moddergat
Kringloopwinkel De Fûgelpits, Dokkum
Notariskantoor Hellema, Dokkum
Firma A.G.T., Oentsjerk
Tuincentrum K. en B. Appel, Damwoude
Rentmeester Financieel Advies bv, Damwoude
Van Wieren&Vellinga adviseurs accountants, Dokkum
ASN installaties, Dokkum
Mulder Consulting, Dokkum
Optima recruitment Nederland
Interprimair, Nes (D)
Mts van Oosten, agrarisch bedrijf Hantumhuizen
Dorpsbelang Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen
Ds. J.P. Strietman, Geref. Kerk, Kollumerzwaag
Ds. Herman F. de Vries, Prot. Gemeente Dokkum-Aalsum-Wetsens
Ds. Koos de Gier, Dokkum
Vereniging van Handel&Industrie Dokkum e.o.
Vereniging van eigenaren Natuurdorp Suyderoogh, Rudy Goren parkmanager Landal
Ondernemersvereniging Metslawier-Niawier-Wetzens
Ondernemersvereniging Dokkum OVD
Organisatie Admiraliteitsdagen, Dokkum
Tseard Rintjema
Plaatselijk Belang Twijzelerheide
Truus Visser-Voortman (lid van de voormalige cliëntenraad Sionsberg)
Van der Gang herenkleding, Dokkum
Cateraar Jan Veenma, “Jan Cooks 4 You”, Brantgum
Lutz Jacobi, PVDA lid 2e Kamer
SP afdeling Dongeradeel
Dongeradeel Sociaal
FNP Dongeradiel
Algemeen Belang Dongeradeel
CDA Dantumadiel
FNP steate fraksje provinsje Fryslân
SP statenfractie provincie Fryslân

Steunt u deze oproep aan De Friesland Zorgverzekeraar ? Like en Deel dan deze oproep op Facebook.