Auteursarchief: Administrator

Open Brief aan ziekenhuisbesturen MCL en Nij Smellinghe

Stop agressieve overnamepoging van Sionsberg

Overname van Sionsberg in Dokkum door MCL en Nij Smellinghe, samen met de contractpartners ZuidOostZorg, Kwadrantgroep en GGZ Fryslân, steekt een spaak in het wiel van de goede zorgverlening die door de huidige Sionsberg ondernemers op gang is gebracht. Sionsberg haalde afgelopen jaar bijna 18.000 patiënten: meer dan voor het faillissement en een aantal dat naar verwachting verder toeneemt. In een Open Brief vandaag aan de twee ziekenhuisbesturen spreekt Stichting Red De Sionsberg van een onnodige “agressieve overnamepoging’’. Bedoeld om DC Klinieken en Cardiologie Centra Nederland, twee van de huidige Sionsberg-ondernemers, buiten spel te zetten. ‘’Pas hersteld vertrouwen van patiënten en huisartsen wordt dan opnieuw geschokt! Goed lopende zorgpraktijk wordt onnodig in de waagschaal gesteld. Publieke instellingen als MCL en Nij Smellinghe mogen hun goede naam en het geld van premiebetalers daar niet aan besteden. Dit riekt naar misbruik van marktmacht en leidt tot geldverspilling’’, aldus Red De Sionsberg.

De Open Brief is gericht aan de bestuurders K. Donkervoort en N.M.H. Hoefsmit van Medisch Centrum Leeuwarden en ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten. Aanleiding is de alternatieve contractaanbieding voor Sionsberg waarover wordt onderhandeld met De Friesland Zorgverzekeraar (DFZ) en de Sionsberg ondernemers. De stichting baseert zich op cijfers en opinies van huisartsen en specialisten, die begin vorige week openbaar zijn gemaakt in het Witboek Sionsberg (zie: www.reddesionsberg.com/witboek).

Tegenstrijdig beleid

De Open Brief wijst ook op het tegenstrijdige beleid van De Friesland en de alternatieve contractpartners: bestuurlijke strategie botst met wat artsen en specialisten willen in het belang van de patiënt. Samen met ZuidOostZorg is DFZ bezig in Dokkum een stedelijk model van anderhalvelijnszorg uit te rollen dat volgens de regionale huisartsen slecht past bij de plattelandsomgeving van Noordoost Fryslân. De huisartsen werken zelf met Sionsberg specialisten aan zo’n 14 innovatieve zorgconcepten. Ze sluiten beter aan bij de regio en leveren effectieve zorg en kostenbesparingen op.

MCL en Nij Smellinghe wordt verder voorgehouden dat een overnamepoging botst met de wens van hun eigen medisch specialisten, die juist positief zijn over de lopende samenwerking met Sionsberg. Cardiologen, KNO-artsen en kaakchirurgen, werkzaam in zowel MCL en Nij Smellinghe als Sionsberg, pleiten voor meer Sionsberg faciliteiten en uitbouw van de samenwerking. Patiënten naar Dokkum doorsturen helpt ook het knelpunt van oplopende wachttijden te verlichten. In de praktijk is dit laatste al gaande. Ca. 8% van de patiënten toeloop in Dokkum wordt doorgestuurd vanuit Leeuwarden en Drachten.

Contactpersonen namens de Stichting Red De Sionsberg:
Klaas Martens: 06 – 39090283 / 0519 – 220911

open brief

Protestbrieven tegen opzeggen contract met Sionsberg

Protestbrieven naar DFZ-voorzitter Bert van der Hoek

Oproep van verzekerden aan De Friesland

Red De Sionsberg roept verzekerden bij DFZ en bij andere verzekeraars op om DFZ-voorzitter, Bert van der Hoek aan te spreken op zijn verantwoordelijkheid als grootste lokale zorgverzekeraar door het versturen van protestbrieven.

Hiervoor heeft Red de Sionsberg voorbeeldbrieven gemaakt die zijn te downloaden via de website. Deze brieven kunnen na ondertekening worden verstuurd aan De Friesland Zorgverzekeraar, zowel door verzekerden van De Friesland als door verzekerden bij de andere verzekeraars. Iedereen kan een protestbrief sturen aan de Heer Van der Hoek, waarin men te kennen geeft dat alle aan de bevolking beloofde laag-complexe specialistische zorg moet worden ingekocht bij de huidige eigenaren van Sionsberg. De Friesland is aan de bevolking verplicht om alle specialistische zorg uit het ‘plan van de Sionsbergdag’ dichtbij de bewoners in Sionsberg aan te bieden.

Door op onderstaande icoontjes te klikken, krijgt u een voorbeeldbrief te downloaden. Deze brief kunt kunt u uitprinten en daarna opsturen aan de Friesland Zorgverzekeraar. 

niet-verzekerden-dfz

verzekerden-dfz

Open brief naar de gemeente in het voedingsgebied van Sionsberg

Aan: Colleges van B&W en de gemeenteraden in het voedingsgebied van Sionsberg

OPEN BRIEF

Betreft: Oproep om per 01/01/2017 de contracten te beëindigen met AV Frieso (De Friesland Zorgverzekeraar)

Geachte leden van Colleges van B&W en leden van de gemeenteraad,

Stichting Red De Sionsberg stelt vast dat De Friesland Zorgverzekeraar (DFZ) op onterechte gronden het contract met Sionsberg gaat verbreken. Terwijl men mediationgesprekken zou willen voeren verklaart DFZ vandaag openlijk in de media dat ‘beëindigde contracten beëindigd blijven’. Zo wordt ondanks goede kwaliteit zorgverlening – inspectie en patiënten zijn zeer tevreden! – het bestaansrecht van Sionsberg al na een jaar door de grootste verzekeraar in de regio ondermijnd. We doen een oproep aan alle Colleges van Burgemeester & Wethouders en de gemeenteraden in het voedingsgebied van Sionsberg om per 01/01/2017 de contracten voor het minimabeleid (AV Frieso) met DFZ eenzijdig te beëindigen. Eerder heeft gemeente Dongeradeel bij monde van wethouder Pytsje de Graaf dit op 3 augustus 2016 als optie genoemd als de contract beëindiging niet van tafel gaat. We hopen dat andere Friese gemeenten eenzelfde stap zullen zetten.

AV Frieso (DFZ) is volgens Red De Sionsberg voor de minima in de basis een hele goede regeling. Toch moeten we de regeling met een dikke onvoldoende beoordelen. Dit als gevolg van het beleid van DFZ ten opzichte van Sionsberg. Dat leidt er namelijk toe dat goede basiszorg voor de minima en voor ouderen steeds moeilijker bereikbaar en duurder wordt door hogere reiskosten, extra reistijden en het ontbreken van vrije keuze uit verschillende zorgaanbieders.

Veel basiszorg is dankzij Sionsberg nieuwe stijl voor de minima dichtbij georganiseerd. Maar door het verbreken van het contract van DFZ met Sionsberg, een nieuw fenomeen in de marktwerking, wordt dit ‘onbereikbare zorg’. Zelfs de laag-complexe zorg wil DFZ onnodig concentreren in onder andere MCL Leeuwarden. Voor de minima wordt deze zorg, die in Dokkum geboden wordt, door de extra reiskosten aanzienlijk duurder en moeilijker bereikbaar. Zij kunnen zich immers vaak geen auto permitteren, evenals de kosten van het beperkte openbaar vervoer over afstanden van dertig kilometer of meer. En een beroep op vrijwillig vervoer door vertrouwde buren, kennissen of familie wordt zwaarder als de tijdbelasting veel meer wordt dan een ritje naar Dokkum op en neer. Dit soort maatschappelijke ‘’kosten’’ worden nergens gerekend, maar bepalen wel de kwaliteit van bestaan bij minima en ouderen.

Enkele “andere” voorbeelden van onbereikbare of te laat bereikbare zorg zijn b.v. geboortezorg, 24 uurs spoedzorg (7 dagen in de week), CVA-zorg (bij een herseninfarct telt elke minuut!!), kindergeneeskunde, etc. Wij vragen ons af: “hoe verhoudt zich dit tot de zorgplicht van de zorgverzekeraar?” Het kan toch niet zo zijn dat DFZ er mee weg komt het door de bevolking gedragen Regioplan van Sionsbergdag tegen te houden en bv. geen geboortecentrum te realiseren als dit volgens ondernemers wel mogelijk is.

Volgens Stichting Red De Sionsberg geldt het solidariteitsprincipe voor de zorg nog steeds en dus ook voor de laag complexe zorg. Dat betekent in onze optiek dat juist in een dunner bevolkt gebied een iets hogere inkoopprijs per eenheid gerealiseerd mag worden om het complete basis-zorgaanbod dichtbij, inclusief o.a. 24/7 spoedzorg, te garanderen.

We zien clowns in een ivoren toren die de zorg voor patiënten en huisartsen als een goocheldoos aan het organiseren zijn. Het zou ons inziens een goed signaal zijn dat alle contracten met AV Frieso worden verbroken per 01/01/2017 om DFZ te laten merken dat de bevolking niet meer met zich laat sollen. De bevolking heeft recht op de invulling van de zorg dichtbij in de regio, zoals dat in januari 2015 met de inwoners is afgesproken in het Plan van de Sionsbergdag. Dit moet de basis zijn geweest, waarop het 5 jarige contract is afgesloten met Sionsberg.

Het is bekend dat andere verzekeraars wel alle basiszorg in Sionsberg inkopen. Dat kan volgens ons zonder dat het gemeenten of verzekerden extra geld kost. DFZ lijkt tot onze spijt maar voor een ding gevoelig, namelijk een fikse terugloop in het aantal verzekerden. We hopen van harte dat de Colleges van B & W en de gemeenteraden hun verantwoording hierin nemen naar hun inwoners. Ze hebben tenslotte eerder een motie aangenomen voor behoud van goede basis- en spoedzorg in Sionsberg. De Friesland Zorgverzekeraar moet eindelijk eens luisteren naar de inwoners van Noordoost Friesland, Noordwest Groningen, Ameland en Schiermonnikoog en uitleggen wat haar bezielt. Op dit punt zijn wij het van harte eens met de krachtige oproep die gisteren is gedaan door de gemeentebesturen van Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. (DDFK). Alle beloftes aan de bevolking moeten ingelost worden door uitvoering van Plan Sionsbergdag voor minimaal 100% mogelijk te maken.

Bereikbare laag complexe zorg moet blijven en kan in Sionsberg worden uitgebouwd volgens huisartsen, specialisten en medisch ondernemers. Daarom moeten ook gemeenten voor hun inwoners een vuist maken tegen dit onacceptabele beleid van DFZ. Dat kan door over te stappen naar een verzekeraar die wel de zorg wil inkopen bij Sionsberg ten behoeve van het minimabeleid. Dat is in het belang van deze minima en alle overige inwoners van onze regio.

Met vriendelijke groet,

(Namens Stichting “Red De Sionsberg”)

Gerus Cornelissen

(Voorzitter)

I love Sionsberg