Maandelijks archief: december 2015

CVA-zorg in Sionsberg

CVA-zorg in de SIONSBERG

sionsberg2Een herseninfarct (CVA) is een ernstig hersenletsel waardoor blijvend letsel, bijvoorbeeld blijvende invaliditeit kan optreden. Dit kan alleen maar worden voorkomen door een snelle behandeling in een ziekenhuis dichtbij. Voor een herseninfarct geldt: “Time is brains”. Door een snelle behandeling van een herseninfarct kunnen veel ellende, langdurige zorgbehoefte en dus hoge maatschappelijke kosten worden voorkomen. De behandeling op zich is eenvoudig en de daarvoor benodigde apparatuur is al in de SIONSBERG aanwezig.
Op dit moment wordt er in Nederland van een dissertatie (proefschrift) uitgegaan om de kwaliteit van de behandeling te waarborgen in de ziekenhuizen en daarmee dus de aantallen patiënten. Deze volumenormen zijn door de zorgverzekeraar opgelegd om de zorgervaring in een neurologisch ziekenhuisteam te claimen.

Juist de uiteindelijke kwaliteit van leven voor de patiënt hoort bij de behandeling van een CVA voorop te staan en daarbij dient “time to needle” de hoogste prioriteit te hebben. “Time is brains“ toepassen bij een CVA is pre-care!! Pas daarna kan een stabiele patiënt overgebracht worden naar een secundaire verblijfplaats/ziekenhuis elders. Helikopterinzet vindt pas plaats na een indicatie door een medicus naar een ziekenhuis verder weg en is daardoor in deze regio Noord-Oost Fryslân geen oplossing voor een snelle behandeling betreffende een CVA.

Naast het voorkomen van de onacceptabele blijvende schade voor de patiënt, is er onvoldoende aandacht voor de vervolgkosten, die erg hoog kunnen oplopen door de behandeling op afstand. Deze latere zorgkosten wordt betaald door gemeentelijke WMO. Door de zorgverzekeraar en de protocol volgende neurologische teams wordt hier op geen enkele manier rekening gehouden.

De regio Noordoost Friesland is achtergesteld in vergelijking met andere krimpgebieden (Zuid-Limburg, Achterhoek en Zeeland), waar juist wel een SEH in de regio aanwezig is voor CVA zorg. Een zogenaamde lokale zorg satelliet voor o.a. de behandeling van CVA, is daar voor alle partijen prioriteit nummer één!
Enige jaren geleden behoorde De SIONSBERG bij de top 10 van de ziekenhuizen voor een snelle en goede behandeling van een herseninfarct. Het is te verwachten dat door de vergrijzing het aantal herseninfarcten aanzienlijk zal toenemen in de regio en de eerdergenoemde satelliet zal de oplossing bieden. In de SIONSBERG bestaat al een plan van aanpak. En het verzoek is om deze snel door te voeren.

Vanwege de mogelijkheden in de regionale samenwerkingsagenda van Netwerk Noard-East Fryslân 2016-2020 (ANNO II) voor gebiedsontwikkeling bestaat de kans dat er subsidie mogelijk is voor spoedzorg voor de regio NO Friesland. Draagvlak vanuit de regio speelt daarbij een belangrijke rol. De FNP Dantumadeel komt met het initiatief om op deze wijze te proberen de financiering rond te krijgen.

De actiegroep vraagt u dringend om middels uw handtekening  steun te betuigen, bij voorkeur op de bijgevoegde handtekeningenlijst en deze dan gescand per e-mail naar ons secretariaat  rwm.cornelissen@gmail.com, resp. Actiegroep Red De Sionsberg p/a R.W.M. Cornelissen, de Zwaan 98, 9101 XH Dokkum. Handtekening zetten via deze link kan ook.

Hoogachtend,
(namens Actiegroep Red De Sionsberg)

 

Taeke Visser
(voorzitter)

Actie van Red De Sionsberg voor 24/7 spoedzorg in de Sionsberg

sionsberg2Red De Sionsberg had onlangs een onderhoud met Zorgbelang Fryslân vanwege het standpunt dat Zorgbelang nu heeft over hoe de zorg en met name de spoedzorg in de Sionsberg er uit zou moeten zien. De actiegroep heeft daarna dit definitieve standpunt van Zorgbelang ontvang en dit vergeleken met de uitkomst van de Sionsbergdag. Red De Sionsberg heeft geconstateerd dat dit nieuwe standpunt totaal niet spoort met wat op de Sionsbergdag is besloten.
Daarna heeft de actiegroep, de afgelopen voorjaar door De Friesland-Achmea benoemde en betaalde (onlangs afgetreden) directeur van Zorgbelang, de heer Guus Schrijvers, hiervan middels een brief met aanbevelingen op de hoogte gesteld.
De actiegroep gaf in haar brief onder andere aan dat heropening van de spoedzorg (24 u per dag, 7 dagen in de week) gewoon kan, als de ambulancepost in Metslawier vervangen wordt door 24/7 spoedzorg in de Sionsberg. Goede zorg (24/7 spoedzorg) is daardoor veel beter geborgd. Beide zijn voor de verzekeraar ongeveer even duur. Mensen met een beroerte (CVA) met hartfalen of andere levensbedreigende klachten, kun je niet laten stikken. Zorgbelang wenst echter niet op de brief en de aanbevelingen van de actiegroep in te gaan of te reageren, laat staan zicht te willen inzetten voor 24/7 spoedzorg in Dokkum. Ook op vele andere punten klopt het standpunt van Zorgbelang niet. Red De Sionsberg is van mening dat juist bij Zorgbelang het belang van de patiënt voorop hoort te staan!

Het is vreemd dat dus de verzekeraar De Friesland-Achmea (nu steeds minder Friesland en steeds meer Achmea) ook via Zorgbelang de positieve ontwikkelingen in de Sionsberg, na de goede doorstart, onvoldoende lijkt te steunen.

Ondertussen heeft de actiegroep een handtekeningenactie opgezet, waarbij naar unaniem draagvlak wordt gezocht voor 24/7 acute CVA spoedzorg in ons ziekenhuis in onze regio. De actiegroep hoopt en verwacht dan ook alle steun. De FNP Dantumadiel heeft deze urgente zorg op de agenda (ANNO II) voor gebiedsontwikkeling gezet voor een lobby voor subsidie in Den Haag. Draagvlak voor deze belangrijke spoedzorg dichtbij door deze handtekeningen actie is zeer belangrijk. De actiegroep vraagt organisaties, instellingen, bedrijven, ja iedereen om te tekenen. Uw steun is van belang! Op Facebook en op de website van de actiegroep www.reddesionsberg.com staat hierover meer informatie.