Maandelijks archief: januari 2015

Persbericht: Nieuwe start Medisch Zorg Centrum Sionsberg maar dan wel met kindergeneeskunde

De actiegroep Red De Sionsberg is blij met de nieuwe start van De Sionsberg. De actiegroep heeft veel vertrouwen in de nieuwe eigenaars en in de medische specialisten en het personeel die het plan gaan uitvoeren. De actiegroep heeft grote bewondering voor het doorzettingsvermogen van de medische staf en het personeel, die hun schouders onder De Sionsberg bleven zetten en de patiënt centraal bleven stellen, de afgelopen maanden! Bovendien is gebleken dat strijden voor ons ziekenhuis De Sionsberg zin heeft.

Actiegroep Red De Sionsberg heeft onder protest meegedaan aan het overleg met Zorgbelang Fryslân, oftewel de jong, managemens & siegers, dat is helder op zaterdag 17 januari 2015. De actiegroep stond niet achter deze “volksraadpleging”, omdat volgens de actiegroep deze raadpleging slechts het gevoel aan de bevolking moet geven dat ze over de invulling van de zorg mag meepraten. Wat gebeurt er slechts enkele dagen na het overleg? De Friesland Zorgverzekeraar laat de bevolking van Noordoost Friesland nu al in de steek, want de verzekeraar koopt geen kindergeneeskunde in bij De Sionsberg.

Overigens wil DSW deze zorg voor kinderen wel inkopen voor haar klanten als die zorg in de Sionsberg wordt aangeboden. De kindergeneeskunde is opgenomen in het plan van de medische staf. Dit plan is doorgerekend, bovendien hebben de nieuwe eigenaren op de “Bouw mee aan De Sionsberg dag” aangegeven dat dit plan “zwarte cijfers” toont en is dit plan door alle groepen op deze dag geaccepteerd. De actiegroep begrijpt niet welke de rechtvaardige argumentatie zou kunnen zijn die hier achter zit. De kindergeneeskunde zoals die nu door de specialisten wordt voorgesteld hoeft beslist niet duur te zijn!
Het ontbreken van kindergeneeskunde in de regio zal zeker fatale gevolgen hebben voor enkele kinderen per jaar in de regio, waarvoor de noodzakelijke hulp kan te laat zijn. Op de “Bouw mee aan De Sionsberg dag” werd aangegeven dat je niet met ouderen om moet gaan slepen, dat moet je zeker niet doen met zieke kinderen. Ouders met kinderen die b.v. stuipen of benauwdheid hebben, mogen dan niet voor een gesloten deur komen!

Als de kindergeneeskunde niet doorgaat, dan heeft dit consequenties voor de rentabiliteit van overige specialismen. Ook de toekomstbestendigheid van De Sionsberg komt dan weer op het spel te staan, een sterfhuis constructie zou het gevolg kunnen zijn.
Als De Friesland-Achmea haar standpunt niet verandert, dan ziet het er dus naar uit dat kinderen geweerd worden aan de poort van De Sionsberg. Een ziekenhuis alleen voor boven de 18 jaar, dat kan toch beslist niet de bedoeling zijn? Wat een onzalig idee!

Kinderen hier in de regio hebben het zelfde recht op goede zorg als de kinderen elders in het land.
Wij zijn dan ook van mening dat ouders hun kinderen vanaf de komende week gewoon naar De Sionsberg moeten blijven brengen, zorgverzekeraar De Friesland-Achmea is gewoon verplicht om zorg die daar verleend wordt te vergoeden.
De actiegroep Red De Sionsberg doet een dringend beroep op zorgverzekeraar De Friesland-Achmea om zorg voor onze kinderen in te kopen bij De Sionsberg en is ervan overtuigd dat daarvoor een oplossing mogelijk moet zijn. Als de wil er maar is!
De actiegroep hoopt dat ook de werkgroepen die binnenkort van start gaan, hieraan uiterste prioriteit gaan geven! Afspraak is afspraak!

Actiegroep Red De Sionsberg 21-01-2015

 

Bouw mee aan De Sionsberg

Bouw mee aan De Sionsberg. Onze punten en onderbouwing.

1. Inleiding
2. Zorgprofiel volgens het eerste persbericht
3. Wat is extra nodig voor goede zorg in de regio

3.1 Zorgspecialismen
3.2 Verloskunde en kindergeneeskunde
3.3 Ondersteuning specialismen extern
3.4 Poliklinieken en andere expertise mogelijkheden
3.5 Zorg voor iedereen

4. Opmerkingen over kaders die door De Friesland-Achmea zijn gesteld

4.1 Uitgangspunt voor kaders
4.2 Opvattingen over en uitleg van kaders

5. Algemeen

5.1 Algemene opmerkingen
5.2 Verwijzing naar recente rapportages van gerenommeerde buro’s
5.2.1 Quick Scan Regioplan Spoedeisende Zorg Noord-Nederland
5.2.2 De relatie tussen volume en kwaliteit van de zorg, tijd voor een bredere benadering
5.2.3 Eiland op de wal, Over de dreigende sluiting van de afdeling klinische
verloskunde in het kleinste ziekenhuis van Nederland

6. Samenvatting

6.1 Duurzaam rendabel
6.2 Medisch Zorg Centrum Sionsberg
6.3 Financiering en bekostiging
6.4 Huidige plan medische staf binnen de kaders
6.5 Rapportages gerenommeerde buro’s

Bijlagen

Appendix 1 : Samenvatting specialismen plan medische staf
Appendix 2 : Conclusies en aanbevelingen Spoedeisende Zorg Noord Nederland (Twynstra Gudde)
Zorgplicht en toezicht kaders NZA

Actiegroep Red De Sionsberg
17-01-2015

Bouw mee aan De Sionsberg

1. Inleiding

Op dit moment zijn de onderhandelingen over de nieuwe start van De Sionsberg nog gaande, natuurlijk blij met behoud van ten minste 100 FTE’s. Het huidige plan van curatoren en investeerders voldoet echter nog niet aan het plan “Doorstart” van de specialisten.
Het gaat ons om behoud van goede zorg en leefbaarheid in de regio. Nu met een schone lei begonnen wordt, moet dit kunnen. We hebben vertrouwen in investeerders en de specialisten.
De zorg in De Sionsberg moet aantrekkelijk zijn om er gebruik van te maken, zo veel mogelijk specialismen moeten aanwezig zijn. “De winkel moet een goed assortiment hebben”, anders is er weer geen kans van overleven.
Laag complexe zorg in een klein ziekenhuis is niet duurder dan in een groot ziekenhuis, meestal wel beter. Deze moet zo slim mogelijk georganiseerd worden.

2. Zorgprofiel volgens het eerste persbericht (op dit moment dus nog vaag)

Anderhalve lijn zorg met onderdelen van polikliniek er in (zelfs niet een poli)
Concept moet nog worden ontwikkeld (huisarts aan het bed)
Anderhalve lijn centrum (veredeld verpleeghuis)
Huisartsen praktijk in ziekenhuis
24 uur huisartsenpost
Spoedapotheek
Diagnostisch centrum
Cardiologie poli

3. Wat is extra nodig voor goede zorg in de regio

3.1 Zorgspecialismen

ADOA , 24/7 Acute zorg post, functioneert nu erg goed en rendabel in De Sionsberg
Laag complexe klinische ingrepen (OK’s) met short stay mogelijkheid (kan goedkoper dan ergens anders)
Kleine chirurgische ingrepen, dag opname
Zorg voor iedereen ook voor onder 18 jaar
Oogheelkunde met laag complexe operaties. ( te gek dat mensen van hier naar Sneek moeten)
Klinische Cardiologie
Laboratorium
Radiologie
Hart en vaatziekten
Hersenletsel, Neurologie (CVA, time is brains, dit is acute zorg, ca150 patienten/jaar)
Longspecialismen
Diabetes, dagbehandeling
KNO specialisme
orthopedie (belangrijk specialisme, speerpunt)
Maag- darm- lever specialisme
Interne geneeskunde (scopieën)
Urologie
Oncologie en Chemo
Psychiatrie
Medische Psychologie
Allergiepoli
Dermatologie
Hoofdpijnkliniek
Pijnpoli
Pathologie

3.2. Verloskunde en kindergeneeskunde

(Klinische)Verloskunde nieuwe stijl (mogelijk ondersteund door extern)
(Klinische)Kindergeneeskunde
Gynaecologie

3.3 Ondersteunende specialismen extern

anesthesiologie,
revalidatiegeneeskunde

3.4 Poliklinieken en andere expertise mogelijkheden

De poliklinische voorziening uitgebreid met de volgende (focused) voorzieningen. In onze ogen zijn dit toekomstige mogelijke uitbreidingen waarvoor je apart een business case zou moeten maken en die nu nog niet aan de orde zijn:

-Ouderenpolikliniek (multidisciplinaire polikliniek van de vakgroepen cardiologie, interne geneeskunde en neurologie waarbij de coördinatie zal plaatsvinden door een specialist ouderengeneeskunde en waarbij nauw zal worden samengewerkt met een huisarts en de vakgroep geriatrie uit het MCL).
-Dependance (one–complete-visit-only) poliklinieken openen op Ameland en Schiermonnikoog. Het is hier van belang om te weten dat er reeds nauwe samenwerkingsverbanden bestaan met de huisartsen op deze eilanden (bijvoorbeeld met tele-radiologie op Ameland).
-Samenwerking op het gebied van revalidatie, inclusief hartrevalidatie, neurologische revalidatie, sportrevalidatie op de locatie Dokkum. Deze revalidatie afdelingen bestaan grotendeels al en zullen efficiënter worden samengevoegd.
-Multidisciplinaire chirurgische poliklinieken met sporttraumatologie (chirurgie en sportarts/ sporttraumatoloog),
-Bekkenbodem- en proctologische problematiek (gynaecologie, urologie en chirurgie)
-Arthroscopische expertisecentrum (heelkunde, orthopedie en plastische chirurgie)
-Buikwand- en liespijnpoli (chirurgie, anesthesiologie)
-Preventieve polikliniek (interne geneeskunde, ouderengeneeskunde, cardiologie, neurologie)
-Pijnpolikliniek (anesthesiologie, neurologie, orthopedie, chirurgie)
-Polikliniek voor palliatieve zorg (internist, ouderengeneeskunde, huisartsen)

3.5 Zorg voor iedereen

Verloskunde
Enige tijd geleden zijn goede plannen uitgewerkt voor veilige en betaalbare verloskunde. Deze plannen moeten opnieuw worden bekeken.

Kinderen(kliniek)
Kinderen in NO Friesland hebben recht op dezelfde kindergeneeskundige zorg als de kinderen in de rest van Nederland, zeker wanneer het acuut en/of ernstig is.
Omdat een kinderafdeling betaalbaar te houden zou kunnen worden volstaan met kindergeneeskundige triage:

Voorbeeld:

Bij een ziek kind op de HA post én de huisarts niet vertrouwt het niet, dan komt  een kinderarts op korte termijn (binnen 10-15 minuten).

Kinderarts beoordeelt:

1: valt mee
2: valt mee maar veel ouderlijke zorgen
3: Valt niet mee, kind moet verder in tweede of derde lijn (UMCG)

Dan zijn er zonder kinderafdeling drie mogelijkheden:

ad 1 kind gaat (met behandeling) weer naar huis
ad 2. kind wordt geobserveerd op huisartsenbed, volgende dag naar huis of naar optie drie
ad 3. kind wordt naar MCL/NS gestuurd, of de kinderarts stapt mee in de ambulance

Goede medische aandacht voor een ziek kind is (in het ziekenhuis dichtbij) noodzakelijk.
Ernstig zieke kinderen (het is niet makkelijk dit te herkennen, noch voor ouders, noch voor huisartsen) moeten een behandeling krijgen binnen het zgn. Gouden Uur. Daar is een goed bereikbare kindergeneeskundige zorg voor nodig.
De ambitie moet zijn: 7×24 uur bereikbare kindergeneeskundige zorg, (en dat is wat anders dan “gas geven in een ambulance)
Dat hoeft niet verlieslatend te zijn (bv. ook een oproepbare kinderverpleegkundige in de weekenden en avonden)

Ouderen
Ouderenzorg zou een speerpunt worden, gezien de mogelijke toename van ouderen kwalen.

Noot:

Voor het financieel rendabel houden van het ziekenhuis is het van belang dat ouderen en kinderen gebruik maken van hun ziekenhuis. Indien ze goede ervaringen hebben met de behandeling van hun kinderen, dan zullen ze ook voor zich zelf naar hun vertrouwde ziekenhuis blijven gaan. Je hoort nu vaak van mensen: Ik ben ook in De Sionsberg geboren (“klantenbinding”) Het rendabel zijn van behandelingen hangt uiteraard af van wat de zorgverzekeraar bereid is om te vergoeden.

4. Opmerkingen over kaders die door De Friesland-Achmea zijn gesteld

4.1 Uitgangspunt voor kaders

Uitgangspunt moet volgens Red De Sionsberg zijn: Het belang van de patiënt en de kwaliteit van de zorg zoals de patiënt die ervaart, dient voorop te staan! Winst en financiële belangen komen op de tweede plaats.

4.2 Opvattingen over en uitleg van kaders

DFZ geeft aan “iedere zorgverlener moet zich aan de regelgeving houden” Wij vragen ons af of in gevallen van streekziekenhuizen niet een uitzondering mag worden gemaakt voor volumenormen van weinig complexe situaties. Volumenormen zijn geen regelgeving. Volumenormen worden vastgesteld door bij voorbeeld wetenschappelijke verenigingen van chirurgen of door zorgverzekeraars maar zijn absoluut geen regelgeving!! Volumenormen zijn in onze ogen niet altijd even hard en effectief als het gaat om een indicatie voor de kwaliteit van de zorg. Slechts bij hoog complexe zorg zou sprake kunnen zijn van volumenormen maar juist niet bij laag complexe chirurgische zorg die in de oorspronkelijke plannen van de medische staf opgenomen was. Ook bij acute zorg is hier geen sprake van. Bij CVA is tijd cruciaal.
De onterecht hoge volume normen werken zeer negatief voor kleine ziekenhuizen als De Sionsberg.
De regelgeving houdt ook in dat aanrijtijden binnen de 45 minutengrens moeten zijn. De zorgverzekeraar heeft zorgplicht. *1) In NO Friesland valt een deel van het gebied nu royaal buiten de aanrijtijd norm, hetgeen blijkt uit rijtijden verslagen. (geboortezorg, ongevallen, herseninfarcten etc.)
Dat de zorgplicht volgens de kaders voor DFZ “uit moet kunnen” is onjuist!
Zorg dichtbij als het kan en complexe zorg daar waar het moet (verder weg)

DFZ geeft aan dat de plannen “ getoetst zullen worden op duurzaam rendement” Onder duurzaam rendement verstaan wij in de eerste plaats het rendement t.a.v. de gezondheid van de klant. Als met dichtbij helpen de risico’s van letselschade kleiner wordt (denk aan hersen schade en hartfalen) dan zal deze zorg dichtbij geleverd moeten worden.
Onder “duurzaam rendement” verstaan wij ook dat je niet moet willen dat je vooral met en om ouderen en kinderen moet gaan reizen als dit niet nodig is. De maatschappelijke belasting (verloren tijd en extra reizen) valt hier ook onder. Dus zorg dichtbij als het kan, verder weg als het moet. Bovendien valt dit onder “kwaliteit van de zorg”. Behoud van werkgelegenheid en kwaliteit van leven voor de regio vanwege goede zorg in de buurt, kan ook gezien worden als duurzaam rendabel.
De medische staf heeft een plan gemaakt (met 24 u zorg) en heeft dit door laten rekenen. Indien bepaalde specialismen hiervan niet zouden kunnen, dan moet dit door een onafhankelijke instantie doorgerekend worden.
Als het om financieel rendement gaat is dit kader zeer vaag. Het rendabel zijn van een ziekenhuis hangt natuurlijk ook af van de prijzen die een zorgverzekeraar hiervoor wil en kan betalen. In deze zin heeft DFZ hier een zeer grote invloed op! DSW is bereid om voor een regionaal ziekenhuis wel meer te betalen voor zorg. Overigens is maar de vraag hoe rendabel een anderhalve lijnscentrum is. Daarvoor bestaat geen concreet bewijs!

DFZ geeft aan “meer regie en zelfredzaamheid voor kwetsbare ouderen” Hieronder verstaan wij ook dat vooral ouderen in de buurt geholpen moeten kunnen met shortstay klinische zorg. Het reizen gaat ten koste van de gezondheid van kwetsbare ouderen die dit vaak niet meer kunnen. Bovendien valt dit onder “kwaliteit van de zorg” Echter dient het geen 18+ ziekenhuis te worden en zullen de kinderspecialismen ook in de toekomst mogelijk moeten zijn. Een ieder die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt zal ook in De Sionsberg terecht moeten kunnen. Alleen een 18+ ziekenhuis zal leiden tot uitholling van het ziekenhuis.
Overigens, zolang artikel 13 nog niet een feit is zal zorg, door DE Sionsberg geleverd aan kinderen gewoon betaald moeten worden door de zorgverzekeraar!

DFZ stelt dat : “Permanente aanwezigheid van alle medische specialismen (klinisch of poliklinisch) is niet noodzakelijk en niet rendabel”. Het plan van de medische staf geeft aan dat de voorgestelde specialisaties wel haalbaar en rendabel zijn. Natuurlijk gaat het in dit geval niet om “alle” specialisaties.

Uit de kaders van DFZ zou op te maken zijn dat er geen “ vrije artsenkeuze” meer zou zijn. Dat is o.i. niet juist.

De actiegroep is benieuwd waarom, op grond van welke argumenten, het plan van de medische staf niet binnen de kaders van DFZ zou vallen en wie dit dan als zodanig beoordeelt.

De actiegroep is van mening dat het belang van de patiënt gediend moet worden bij de uitleg van de gestelde kaders door DFZ.

5. Algemeen

5.1 Algemene opmerkingen

Er wordt gesproken van krimp van de bevolking waarvan de gemiddelde leeftijd hoger wordt. Dit betekent dat de zorgvraag in NO Friesland eerder toe zal nemen dan af zal nemen, omdat ouderen vaak een combinatie van kwalen hebben. Dit betekent ook dat goede zorg dichtbij juist voor ouderen belangrijk is vanwege het vele reizen en de moeite die ze daarmee hebben. Ook dit valt onder “kwaliteit van de zorg”

Het is een groot voordeel als anderhalve lijn zorg en laag complexe tweede lijn zorg vlak bij elkaar in de buurt zitten (zie plan medische staf). De samenwerking tussen specialist en huisarts kan dan optimaal zijn. Dit maakt deze zorg aangenamer, kwalitatief beter voor de patiënt en rendabeler.

Of de zorg voorstellen rendabel kunnen zijn dien beoordeeld te worden door een externe deskundige die ook aanvaardbaar moet zijn voor de medische staf en de investeerders.

Indien het plan van de medische staf losgelaten wordt, dan zal de rentabiliteit van wat overblijft mogelijk ook weer slechter worden, omdat er veelal een samenhang bestaat tussen de verschillende zorgfuncties.

Over financiering, bekostiging organisatie, bestuur en toezicht e.d. , geeft het plan van de specialisten al richting. Dat de specialisten zelf bereid zijn om mee te investeren, geeft aan dat het door hun opgestelde plan een goede start is. Beoordeling hiervan moet door een onafhankelijke partij gebeuren.

De zorgverzekeraar De Friesland Achmea moet voor een langere termijn voor de diverse specialisaties zorg in gaan kopen, zodat De Sionsberg een langere termijn plan kan maken en daarop kan investeren. Het gaat er echter vooral om voor welke prijzen De Friesland-Achmea de zorg in gaat kopen

5.2 Verwijzing naar recente rapportages van gerenommeerde buro’s

5.2.1 Quick Scan Regioplan Spoedeisende Zorg Noord-Nederland, Twynstra Gudde 11 maart 2014

Zorgverzekeraars Nederland heeft in 2013 een ‘Kwaliteitsvisie Spoedeisende Zorg’ gepubliceerd.
In het verlengde hiervan hebben de zorgverzekeraars gezamenlijk regioplannen opgesteld, waarin de Kwaliteitsvisie is vertaald naar specifieke regio’s.
In het rapport van Twynstra Gudde zijn veel herkenningspunten te vinden van het zorgvoorstel van de actiegroep Red De Sionsberg. In feite wordt in het rapport van Twynstra Gudde de vloer aangeveegd met de plannen van Zorgverzekeraars Nederland en dus van De Friesland-Achmea. In Appendix 2 zijn de conclusies en aanbevelingen van Twynstra Gudde aangegeven.
Het zou onvoorstelbaar zijn als de Friesland-Achmea zich de inhoud van deze rapportages niets aan zou trekken.

5.2.2 De relatie tussen volume en kwaliteit van de zorg, tijd voor een bredere benadering,
Consortium onderzoek kwaliteit en zorg : IQ Institute for Quality of Health Care
Nivel
Erastmus Universiteit Rotterdam
(medio 2012)

Dit is een zeer gedegen studie die aangeeft dat de eisen van zorgverzekeraars met betrekking tot volumenormen veel te kort door de bocht zijn. Volgens de actiegroep Red De Sionsberg zijn er best wel mogelijheden om voor De Sionsberg bij laag complexe operaties met aangepaste volumenormen te werken om zo het ziekenhuis beter rendabel te maken.

5.2.3 Eiland op de wal, Over de dreigende sluiting van de afdeling klinische verloskunde
in het kleinste ziekenhuis van Nederland: De Sionsberg te Dokkum

Onderzoek in opdracht van de gemeente Dongeradeel, september 2012

Dit onderzoek geeft aan dat de geboortezorg door de zorgverzekeraar op onterechte gronden werd gesloten. Helaas heeft zorgverzekeraar De Friesland-Achmea dit verslag niet willen behandelen. Het zou volgens de actiegroep Red De Sionsberg zinvol zijn om de aanbevelingen in deze rapportage opnieuw in overweging te nemen.

6. Samenvatting

6.1 Duurzaam rendabel

Bij de keuze van het zorgprofiel dient voorop te staan het rendement voor de patiënt.
Het mag niet zo zijn dat door onvoldoende zorgmogelijkheden dichtbij, er verder op in de keten extra zorgkosten en/of extra kosten voor de patiënt ontstaan, dan is het rendement niet duurzaam.
Meegenomen moet worden bij de beoordeling “duurzaam rendement” het extra reizen van patiënten en bezoekers en het missen van arbeidsproductiviteit of zorg voor het gezin.
De verzekeraar is verantwoordelijk voor goede zorg, heeft zorgplicht. Dat betekent dat bij b.v. hersen infarcten, hartfalen, ongevallen, geboortezorg, kindergeneeskunde enz. , mensen niet meer risico mogen lopen dan in het verleden het geval was. Zorgplicht betekent niet dat dit financieel rendabel zou moeten zijn voor de verzekeraar.

6.2 Medisch Zorg Centrum Sionsberg

Het ziekenhuis moet zo veel mogelijk specialismen aan kunnen bieden die van belang zijn voor een goede toekomst bestendigheid van De Sionsberg, deze zijn in dit document aangegeven.
Specialismen die in De Sionsberg moeilijk zelfstandig kunnen, kunnen in samenwerking met een andere zorgverlener.
Nagegaan zou moeten worden of een streekziekenhuis met lagere volumenormen zou mogen werken (pilot) Volumenormen zijn vaak onterecht hoog.
Ouderenzorg kan een speerpunt worden, gezien de mogelijke toename van ouderen kwalen.
24/7 acute zorg post en 2e lijn laag complexe chirurgie moet aanwezig zijn, deze kan naadloos aansluiten op de geplande anderhalve lijn zorg.
De aangegeven specialismen moeten gelden voor alle inwoners, ook voor onder de 18 jaar.

6.3 Financiering en bekostiging

Een onafhankelijke partij moet nagaan hoe de berekeningen gemaakt worden en hiervoor verantwoording afleggen aan de bevolking. Het plan “Doorstart” van de medische staf geeft goede aanknopingspunten. Het inkoopbeleid van zorg door een monopolistische verzekeraar mag geen belemmering zijn voor de ontwikkeling van De Sionsberg op de langere termijn.

6.4 Huidige plan van de medische staf binnen de kaders

Het huidige plan van de medische staf lijkt ons, actiegroep Red De Sionsberg, een goed startpunt. Wij hechten in het bijzonder aan een snelle goede nieuwe start Wij zijn van mening dat, gezien het werk dat hier al aan is gedaan, dit valt binnen de kaders van zorgverzekeraar De Friesland-Achmea. Wij zien geen reden waarom dit plan niet een reden kan zijn voor een goede en snelle nieuwe start van onze Sionsberg.

6.5 Rapportages gerenommeerde buro’s

Actiegroep Red De Sionsberg zou willen dat De Friesland-Achmea rekening houdt met de uitkomsten van onderzoeken van gerenommeerde buro’s, welke in dit verslag worden aangegeven.

Actiegroep Red De Sionsberg
17-01-2015

Appendix 1

Het plan van de medische staf geeft onderstaande specialisaties aan:

Het merendeel van de huidige poliklinische voorziening, inclusief diagnostiek blijft gehandhaafd. De basis hiervan blijft de positieve opbrengst van de verschillende vakgroepen. De focus ligt hierbij op de volgende reeds aanwezige poliklinische voorzieningen: cardiologie, chirurgie, oogheelkunde, neurologie, kindergeneeskunde, interne geneeskunde, gynaecologie en obstetrie, en radiologie. Verdere poliklinische voorzieningen zijn reeds aanwezig (merendeel vanuit het MCL) en betreffen: dermatologie, longgeneeskunde, KNO, medische microbiologie, pathologie, plastische chirurgie, orthopedie en urologie. Een ondersteunende samenwerking zal dienen te komen met de volgende vakgroepen in het MCL: gynaecologie, kaakchirurgie, anesthesiologie, interne geneeskunde, maag-, darm- en leverziekten en psychiatrie. Bij deze laatste groep zal met name de maatschap in het MCL de specialist dienen te leveren. De revalidatiegeneeskunde wordt reeds geleverd ingevuld door revalidatie Friesland.

De poliklinische voorziening uitgebreid met de volgende (focused) voorzieningen:
-Ouderenpolikliniek (multidisciplinaire polikliniek van de vakgroepen cardiologie, interne geneeskunde en neurologie waarbij de coördinatie zal plaatsvinden door een specialist ouderengeneeskunde en waarbij nauw zal worden samengewerkt met een huisarts en de vakgroep geriatrie uit het MCL).
-Dependance (one–complete-visit-only) poliklinieken openen op Ameland en Schiermonnikoog. Het is hier van belang om te weten dat er reeds nauwe samenwerkingsverbanden bestaan met de huisartsen op deze eilanden (bijvoorbeeld met tele-radiologie op Ameland).
-Samenwerking op het gebied van revalidatie, inclusief hartrevalidatie, neurologische revalidatie, sportrevalidatie op de locatie Dokkum. Deze revalidatie afdelingen bestaan grotendeels al en zullen efficiënter worden samengevoegd.
-Multidisciplinaire chirurgische poliklinieken met sporttraumatologie (chirurgie en sportarts/ sporttraumatoloog),
-Bekkenbodem- en proctologische problematiek (gynaecologie, urologie en chirurgie)
-Arthroscopische expertisecentrum (heelkunde, orthopedie en plastische chirurgie)
-Buikwand- en liespijnpoli (chirurgie, anesthesiologie)
-Preventieve polikliniek (interne geneeskunde, ouderengeneeskunde, cardiologie, neurologie)
-Pijnpolikliniek (anesthesiologie, neurologie, orthopedie, chirurgie)
-Polikliniek voor palliatieve zorg (internist, ouderengeneeskunde, huisartsen)
Appendix 2

Conclusies en aanbevelingen Spoedeisende Zorg Noord Nederland (Twynstra Gudde)

5.1 Conclusies

Het feit dat de zorgverzekeraars komen met een regioplan voor Noord-Nederland is op zich in lijn met de landelijke inzet van Zorgverzekeraars Nederland, om te komen tot een herinrichting van de acute zorg.

De wijze waarop de landelijke Kwaliteitsvisie van Zorgverzekeraars Nederland is vertaald in het regioplan voor Noord-Nederland illustreert de bijzondere geografische en demografische situatie in de regio. Het publieke belang van bereikbaarheid domineert in Noord-Nederland in veel gevallen de belangen van doelmatigheid en ‘optimale’ kwaliteit.

Het regioplan voor Noord-Nederland, zoals beschouwd in deze Quick Scan, mist een probleemanalyse en een heldere formulering van de nagestreefde doelen.

Het regioplan maakt niet duidelijk welke winst er in Noord-Nederland te behalen is in termen van kwaliteit en doelmatigheid.

Het regioplan gaat niet in op de consequenties voor de burger/patiënt, huisartsen, en de zorginfrastruc-tuur in bredere zin.

Het regioplan houdt geen rekening met de bredere betekenis van acute zorg voor ziekenhuizen, verwijzers en patiënten.

Het regioplan heeft hoogstwaarschijnlijk consequenties voor het niet-acute deel van het zorgaanbod van de ziekenhuizen. Op dit terrein worden niet alleen de ziekenhuizen, maar ook de verzekeraars geacht met elkaar te concurreren. Aan deze consequenties wordt in het regioplan voorbij gegaan.

5.2 Aanbevelingen

Noord-Nederland is gebaat bij een, gegeven de geografische en demografische situatie, optimale bereikbaarheid, kwaliteit en doelmatigheid van de acute zorg. Om dat gemeenschappelijke belang blijvend te kunnen borgen moeten alle belanghebbenden en betrokkenen nauw samenwerken en soms hu eigen belang ondergeschikt maken.

Dat vraagt om transparantie over de uitgangssituatie en beoogde doelen, om inzicht in en respect voor de wederzijdse ambities en belangen, en om een toekomstgerichte en gedeelde visie. Vanuit het vertrekpunt dat het er nu niet om gaat of het niet goed is, maar of het beter kan in het belang van de patiënt.
Noord-Nederland is gebaat bij een goede en onderbouwde dialoog over de acute zorg, waarin alle belanghebbenden kunnen participeren en waarvoor voldoende tijd wordt genomen. Die tijd is er ook, want er is nu geen acuut probleem dat moet worden opgelost.

Bij die dialoog moeten meerdere vragen worden beantwoord:

– wat is de huidige situatie, in termen van bereikbaarheid, kwaliteit en doelmatigheid van de acute zorg in Noord-Nederland
– waar is, rekening houdend met toekomstige ontwikkelingen, verbetering mogelijk
– in welke concrete doelen vertaalt zich dat (bereikbaarheid, kwaliteit, doelmatigheid)
– wat moet daarvoor gebeuren
– wie zijn daarbij betrokken
– wat is daarvoor nodig en weegt dat op tegen de beoogde verbetering
– hoe kan dat worden bereikt en wie maakt dat mogelijk.

In dat proces moet expliciet aandacht zijn voor de relatie tussen acute en niet-acute zorg, omdat dit raakt aan het profiel en de concurrentiepositie van de ziekenhuizen, van betekenis is voor patiënten en huisartsen, en de ruimte bepaalt waarbinnen zorgverzekeraars gezamenlijk kunnen optrekken.

Zorgplicht

*1)
Een verzekeraar moet ervoor zorgen dat zijn verzekerden zorg of een vergoeding van zorg krijgen als zij daar recht op hebben. Omdat de meeste mensen een naturapolis hebben, betekent dit dat verzekeraars voldoende zorg moeten inkopen voor hun verzekerden.
Hoe de verzekeraar dat doet, en hoe hij de zorgplicht invult, mag de verzekeraar zelf bepalen. Voor sommige typen zorg gelden er aparte normen. Zo moet de spoedeisende hulp voldoen aan de 45-minutennorm. De regels die er zijn over zorgplicht, staan in toezichtskader Zorgplicht.

NZA:

http://www.nza.nl/137706/406031/TH_BR-009_Toezichtskader_Zorgplicht_Zvw.pdf

Onder de zorgplicht van een zorgverzekeraar wordt verstaan de
verplichting ervoor te zorgen dat een verzekerde de zorg, of vergoeding
van de kosten van zorg alsmede desgevraagd zorgbemiddeling, krijgt
waar hij behoefte aan en wettelijk aanspraak op heeft. Het gaat hierbij
niet alleen om de inhoud en omvang van de (vergoeding van) zorg, maar
ook om de kwaliteit, tijdigheid en bereikbaarheid van de verzekerde
zorg.

Zaken die o.i. niet juist zijn in de kaders

Er is nog steeds vrije artsenkeuze, de zorgverzekeraar moet de zorg betalen waar de verzekerde gebruik van maakt.

Kaders beginnen met: Zorg die in de plaats van De Sionsberg komt
Moet zijn: Zorg die in De Sionsberg voor de bevolking nodig is

Recent bericht:

Complexe zorg waar het moet, en de basiszorg waar het goed kan RTV Drente
UMCG heeft convenant met zorgverzekeraars voor minder kleine operaties, dat kan goedkoper in streekziekenhuizen. Bovendien zorg in de buurt van mensen.
Je moet vooral niet met oudere mensen om gaan slepen als het niet nodig is.
Patiënten moeten niet gezien worden als schadelast!

De afgelopen jaren is er heel wat te doen geweest over het kleinste regionale ziekenhuis De Sionsberg te Dokkum. Door mismanagement en mede door zorgverzekeraar De Friesland-Achmea, die de afbraak toeliet en zelfs nog een handje heeft geholpen, door de onterechte sluiting van diverse afdelingen, kwam De Sionsberg in moeilijkheden. Na de bestuurlijke fusie was Nij Smellinghe in Drachten niet bereid om De Sionsberg daadwerkelijk te helpen. Nij Smellinghe was alleen op eigen gewin uit.

Hierdoor is De Sionsberg “leeg gezogen” en in een vrije val terecht gekomen, dat uiteindelijk tot het faillissement heeft geleid. Afname van patiënten aantallen was het gevolg. Vele directeuren vertrokken met een goed gevulde portemonnee, het ziekenhuis en de zorg in de regio in ontreddering achterlatend. De actiegroep Red De Sionsberg heeft met steun van de bevolking zich tot het uiterste ingespannen om het tij te keren. De politiek (Minister Schippers: “daar ga ik niet over”) geeft aan dat de zorgverzekeraar verantwoordelijk is, de zorgverzekeraar stelt weer dat de politiek moeilijke regels opstelt waar het ziekenhuis aan moet voldoen en probeert zich aan verantwoordelijkheden te onttrekken. Van het grootste belang is echter dat goede zorg dicht bij de mensen blijft, ook in een krimpgebied als Noordoost Friesland. Dit was voor Red De Sionsberg ook de reden om contact de zoeken met zorgverzekeraars DSW en BeterDichtbij, die de visie “goede zorg dicht bij de mensen” niet alleen uitdragen, maar ook de daad bij het woord voegen door aan te geven dat zij wel zorg in willen kopen na de doorstart van MCSionsberg als die zorg daar wordt aangeboden. Er waren in december 2014 veel boze overstappers, vooral boos op De Friesland-Achmea. Mevrouw Monissen gaf in de Leeuwarder Courant aan dat de overstappers de feiten niet kennen. Echter actiegroep Red De Sionsberg is van mening dat, indien de mensen echt de feiten hadden gekend, er dan nog veel meer overstappers zouden zijn geweest.

Gelukkig zijn er in De Sionsberg specialisten die de schouders er onder hebben gezet. Een goed rendabel en toekomstbestendig plan is opgesteld. Er zijn degelijke financiers die er verder mee willen. Het goede rendabele plan van de medische staf van een goed basis ziekenhuis, waarin volgens de actiegroep ook ruimte dient te zijn voor laag complexe klinische zorg, wordt gesteund door alle omringende gemeenten, chirurgen, huisartsen, dokterswacht, de Provinsje Fryslân, Stichting Ouderenzorg, Cliëntenraad van De Sionsberg, maar eerder ook door Zorgbelang Friesland. Daarbij komt nog dat onlangs binnen erg korte tijd 10.000 steunbetuigingen voor het plan “Doorstart” via internet zijn binnengekomen. De petitie van de gemeente op internet werd ruim gesteund en het applaus voor de medische specialisten van de circa 500 aanwezigen in theater Sense loog er ook niet om. Helaas kon de financiering van de nodige acute zorg (24 uur per dag en 7 dagen in de week) nog niet worden rond gezet. Die ruimte moet nog ergens worden gevonden, want voor acute zorg moet iedere inwoner 24 uur per dag bij de MCSionsberg terecht kunnen. De ruim 22.000 handtekeningen voor de petitie voor het behoud van de Sionsberg van drie jaar geleden kunnen ook nog mee geteld worden. Toch voldoende steun zou je denken. Van zorgverzekeraar De Friesland-Achmea mag worden verwacht dat zij hun zorgplicht in dezen nakomen. Bovendien, een ziekenhuis dat zo is geworteld in de samenleving, mag niet door De Friesland-Achmea tot sluiting worden gedwongen.

Er is nu een bijeenkomstenreeks opgestart, georganiseerd door Zorgbelang Fryslân, om inbreng te vragen aan de bevolking. Verzekeraar De Friesland-Achmea geeft de kaders aan waarbinnen oplossingen mogen worden aangedragen. Kaders waarin het woord “rendabel” alleen maar belangrijk lijkt en het woord “patiënt” nagenoeg niet voor komt. Ook blijkt uit de kaders van De Friesland-Achmea dat laag complexe operatieve ingrepen niet rendabel gemaakt kunnen worden in De Sionsberg. De Friesland-Achmea zal dus de oplossingen beoordelen, zonder toezicht van een externe onafhankelijke partij. Straks een uitkomst onder verantwoordelijkheid van De Friesland, bovendien kan straks geroepen worden: Gezamenlijk democratisch besloten. Toch? Actiegroep Red De Sionsberg doet hier “onder protest” aan mee om haar mening kenbaar te maken. De actiegroep staat niet achter deze “volksraadpleging”, omdat volgens de actiegroep deze raadpleging slechts het gevoel aan de bevolking moet geven dat ze over de invulling van de zorg mag meepraten. Een snelle doorstart op basis van het plan van de specialisten is nodig, dat kan gewoon, dat moet gewoon.

De bal, of de sleutel, voor een goede doorstart van MCSionsberg ligt volgens actiegroep Red De Sionsberg in de uitwerking van het plan van de specialisten. Hopelijk kunnen de curatoren het met de specialisten en hun financiers het op korte termijn eens worden. De speelruimte die MCSionsberg vervolgens wordt gegund voor de toekomst, ook voor innovatieve plannen op onder andere het klinisch terrein, ligt vooral bij de grootste zorgverzekeraar in de regio De Friesland-Achmea. Het is te hopen dat De Friesland-Achmea er is voor alle Friezen, ook voor de Friezen in Noord Oost Friesland. Het gaat nu niet meer om het verleden, maar het gaat om de toekomst. Het gaat niet alleen om rendement en winst. Het gaat in het bijzonder om blijvende goede zorg dicht bij de inwoners in de regio. Het plan van de specialisten zal daarbij de basis moeten zijn. Dit dient onder andere uitgebouwd te worden met acute zorg (24 uur per dag en 7 dagen in de week) en er moet voldoende ruimte zijn voor innovatieve laag-complexe klinische zorg.