Maandelijks archief: juli 2012

Open brief Protestantse Classis Dokkum aan de Friesland-Achmea

Protestantse Classis Dokkum
scriba: drs. E. Jongstra, Foarstrjitte 24c, 9171 LV Blije

Blije, 11 juli 2012
Geachte Zorgverzekeraar,

De classicale vergadering  van de classis Dokkum van de PKN, bijeen in  vergadering op 10 mei jl., heeft haar breed moderamen opgedragen haar visie over de Sionsberg door te geven.

Het breed moderamen van de classis Dokkum wil via deze weg kenbaar maken dat ze de Sionsberg van zeer groot belang acht voor alle inwoners van deze regio.

Goede, bereikbare zorg is in een gebied waar de afstanden groot zijn en de vergrijzing toeneemt is van levensbelang.

Daarnaast biedt de Sionsberg velen in de regio een bestaanszekerheid, vanwege de werkgelegenheid binnen de Sionsberg  en de ontstane werkgelegenheid dankzij de Sionsberg. Velen zijn economisch afhankelijk van de Sionsberg. Het voortbestaan van de Sionsberg is dan ook meer dan het voortbestaan van een ziekenhuis, het heeft direct invloed op het welzijn en welbevinden van velen in de regio, een regio die steeds minder werkgelegenheid kent. De toenemende werkloosheid doet de armoede in de regio toenemen en het is dan ook niet zomaar dat er in Dokkum al een voedselbank is opgericht door de gezamenlijke kerken.
Verdwijnen van de Sionsberg en ook verdere achteruitgang van de faciliteiten in de Sionsberg kan dramatische gevolgen blijken te hebben voor het hele verzorgingsgebied van de Sionsberg. Inkomensderving heeft in het algemeen tot gevolg dat er een toename is aan gezondheidsklachten.

Indertijd zijn het de kerken geweest die het ontstaan van de Sionsberg (mede) mogelijk gemaakt hebben. Velen uit de regio hebben financieel bijgedragen aan de bouw van de Sionsberg. De bevolking die ook toen al naar Leeuwarden of Drachten kon voor medische zorg, was van mening dat een regionaal ziekenhuis een noodzakelijke aanvulling is voor deze regio.

Die besluiten van de generaties voor ons terugdraaien op grond van financiële overwegingen beschouwen wij als kortzichtig en een aantasting van de geloofwaardigheid van de partijen die dit besluit nemen.

We hopen dan ook dat de Sionsberg nog lang behouden zal kunnen blijven voor de regio.

Namens het breed moderamen van de Classis Dokkum

Met vriendelijke groet,

Drs. E. Jongstra (scriba)

 

Openbrief: reactie op het schrijven van mevr. Monissen aan de actiegroep (cc: media) d.d. 21/05/2012

Aan:    Voorzitter van de Raad van Bestuur van zorgverzekeraar De Friesland-Achmea, Harlingertrekweg 53, 8913 HR Leeuwarden

Betreft:   reactie op brief d.d. 21/05/2012 van mevr. Monissen

 

Geachte mevr. Monissen,

In uw brief, d.d. 21 mei 2012 aan actiegroep ‘Red De Sionsberg’ spreekt u over een constructieve inhoudelijke discussie die wij met elkaar zouden hebben gevoerd op 10 mei jl te Paesens.

De actiegroep heeft inderdaad getracht een open en inhoudelijke discussie met u te voeren, maar door meerdere vervelende verrassingen die boven tafel kwamen, was in de ogen van de actiegroep op dat moment geen sprake meer van een constructieve bijeenkomst.

De verrassingen waren voor ons, dat essentiële zaken in het proces verschillend worden uitgelegd t.g.v. een gebrekkige en onzorgvuldige communicatie. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

1.    De inhoud en richting van het toekomstbestendig Zorgbeleidsplan van januari 2012 voor de Sionsberg;
– wel of geen eindproduct
– een basisdocument dat al dan niet verder uitgewerkt kan worden
– hoe kan het dat er schijnbaar een andere versie bij de zorgverzekeraar en IGZ ligt dan is vastgesteld in samenspraak met de medische staf
– door de op handen zijnde fusie met Nij Smellinghe zou er sprake zijn van een nieuwe situatie en zou dit plan van tafel zijn

2.    Het plan voor een geboortecentrum;
– uitgangspunt is o.i. altijd de uitwerking van het plan voor een geboortecentrum met klinische geboortezorg geweest met een verregaande integratie van de 1e en 2e lijn

3.    Het verscherpt toezicht;
– heeft dit voor enkele afdelingen, of het hele ziekenhuis gegolden?

De conclusie van het overleg met u als zorgverzekeraar in Paesens is dan ook dat de uitkomsten zeer verrassend zijn door enorme miscommunicatie op alle fronten. Niet alleen in de communicatie met de actiegroep. Het is ongelofelijk, dat zo’n belangrijk proces op zo’n manier kan (mis)lopen. Graag verwijs ik u ook naar het verslag van de avond dat u is toegezonden.

In onze ogen zou er voor 1 mei naar een veilige, efficiënte en toekomstbestendige oplossing gezocht worden voor de geboortezorg in Noordoost-Friesland. Hierbij was uitgangspunt dat alle scenario’s  nog tot de mogelijkheden behoorden, ook die van een volwaardig toekomstbestendig geboortecentrum met 1e en 2e lijns geboortezorg en een innovatieve tele IC verbinding met Nij Smellighe.

Intussen is aan het licht gekomen, dat er een op z’n minst vreemde of dubieuze gang van zaken heeft plaatsgevonden met het zorgbeleidsplan. Het door de medische staf goedgekeurde plan blijkt opmerkelijk genoeg niet het plan te zijn dat als uitgangspunt dient.

Er blijkt op het laatste moment een andere, slecht aangepaste, versie te zijn verstuurd naar de inspectie en naar u.

Deze laatste versie, waarin zaken op een knullige manier zijn verwijderd, is van een andere auteur. Wij weten niet, of wij ons nu op juiste feiten baseren, maar de uitkomsten van ons laatste speurwerk laten zien dat de laatste versie van het zorgbeleidsplan zonder draagvlak van de medische staf tot stand is gekomen. Het typische is, dat de aanpassingen zijn doorgevoerd na een telefonisch onderhoud tussen de heer. Krappel en u, mevrouw Monissen.

Mevr. Monissen, wij hebben het idee, dat wij als leden van de actiegroep van een andere planeet komen, of in een andere wereld leven als dit de wijze is waarop u uw doelen weet te halen. Dit heeft niets met openheid en constructief denken en werken te maken.

Wij strijden heel graag zij aan zij voor een goede zaak, maar wat er in dit proces is gebeurd is bijna niet met een pen te beschrijven.

Wat ons betreft, komt de onderste steen boven en gaan we vervolgens met elkaar constructief aan de slag om een volwaardig klein streekziekenhuis de mogelijkheid te beiden van goede zorg dichtbij de burger en dat is een ziekenhuis met klinische geboortezorg.

 

Met vriendelijke groet,

(namens actiegroep “Red De Sionsberg”)

 

Gerus Cornelissen

(secretaris)

e-mail: rwm.cornelissen@gmail.com
url: www.reddesionsberg.nl / www.reddesionsberg.com

CC:

De heer J. Wagenaar, raad van bestuur a.i. Pasana

De heer S. Boorsma, wethouder Dongeradeel

Media