Maandelijks archief: mei 2012

Antwoord Mw Monissen op ons schrijven 18 mei 2012

PER MAIL

Actiegroep Red de Sionsberg

T.a.v. de heer R.W.M. Cornelissen

  Leeuwarden , 21 mei  2012

 

Geachte heer Cornelissen,

In reactie op uw schrijven van afgelopen vrijdag 18 mei jl. stuur ik u deze brief. Het moet me van het hart dat ik zeer onaangenaam verrast en teleurgesteld ben met uw besluit om niet deel te nemen aan het expertforum van hedenavond. Ook de toon en inhoud van uw schrijven bevreemdt mij zeer, aangezien deze haaks staan op de constructieve inhoudelijke discussie die wij met elkaar hebben gevoerd op 10 mei jl. tijdens onze bijeenkomst in Paesens.

Veel in uw schrijven sluit wat betreft inhoud en toon niet aan bij ons gesprek van die avond. Op een aantal specifieke  punten uit uw schrijven voel ik me genoodzaakt te reageren. Allereerst spreekt u consequent van De Friesland Achmea, terwijl wij toch echt De Friesland Zorgverzekeraar zijn en heten. Maar belangrijker is dat de inhoud van uw besluit om de expertbijeenkomst niet bij te wonen haaks staat op het contact en de dialoog zoals dit steeds heeft plaatsgevonden met de actiegroep. Verschillende malen is vanuit de actiegroep benadrukt dat u vooral gesprekspartner wilt zijn en blijven als het gaat over de toekomst van De Sionsberg en in het verlengde hiervan de geboortezorg in de regio. Juist in lijn hiermee hebben we op 10 mei jl. met elkaar gesproken over de expertbijeenkomst.

In onze beleving was het een constructieve en inhoudelijke avond. Ons initiatief voor een expertbijeenkomst in de openbaarheid en de uitnodiging aan de actiegroep om daarbij aanwezig te zijn, werd door de actiegroep positief ontvangen. Dat u nu in uw schrijven ineens spreekt over arrogantie en de actiegroep die zou worden gebruikt als decorstuk bevreemdt mij dan ook zeer. Het roept de vraag op wat er sinds 10 mei is veranderd binnen uw groep om deze ommezwaai te verklaren?

Verder is op 10 mei jl. zeer expliciet en herhaaldelijk onderstreept dat het ons gaat om de vraag hoe de geboortezorg voor Noordoost Friesland kwalitatief, veilig en toekomstbestendig kan worden georganiseerd; uitgaande van het feit dat De Sionsberg in haar eigen beleidsplan van januari jl. heeft aangegeven de geboortezorg af te bouwen. De mogelijke scenario’s worden vanavond voorgelegd aan experts die deze op allerlei aspecten met betrekking tot kwaliteit en veiligheid zullen bespreken. Uw opmerking dat alleen financiële aspecten een rol spelen, raakt daarom kant nog wal.

Tot slot wil ik nog benadrukken het hier niet gaat over de bekostiging van een ziekenhuis of het voortbestaan van De Sionsberg. De heer Wagenaar heeft 10 mei jl. zelfs aangegeven dat het voortbestaan van De Sionsberg door de uitvoering van het zorgbeleidsplan –waaronder de afbouw van de geboortezorg-  juist beter wordt gewaarborgd. Als u in het slot van uw schrijven desalniettemin opnieuw het beeld oproept dat het voortbestaan  van De Sionsberg op het spel zou staan door de afbouw van de geboortezorg, dan is dat een valse voorstelling van zaken.

Uit uw schrijven, berichten in de media van afgelopen dagen en de oproepen tot actie blijkt dat u er de voorkeur aan geeft om actie te voeren boven actief betrokken te zijn bij een inhoudelijk gezamenlijk vervolg. Wij betreuren dit ten zeerste. Mocht uw opstelling in de toekomst wijzigen en er wel weer behoefte zijn om met ons aan tafel te gaan, dan zouden we dit zeer verwelkomen.

Onze inzet is en blijft namelijk ongewijzigd: de geboortezorg in Noordoost Friesland zo organiseren dat deze van goede kwaliteit is, veilig en toekomstbestendig voor iedereen die deze zorg nodig heeft. Wij hadden hier graag nader met u in een constructief en inhoudelijk overleg invulling aan gegeven.

 

Met vriendelijke groet,

De Friesland Zorgverzekeraar

Diana Monissen

Voorzitter Raad van Bestuur
CC:

De heer J. Wagenaar, raad van bestuur a.i. Pasana

De heer S. Boorsma, wethouder Dongeradeel

Media

Stille tocht

woensdag 23 mei 2012 actiedag voor De Sionsberg vanwege spoeddebat in Den Haag over dreigende sluiting van geboortezorg in ziekenhuis Dokkum.

Actiegroep Red De Sionsberg roept woensdag 23 mei 2012 uit tot actiedag voor De Sionsberg en vraagt aan alle inwoners van Noordoost Friesland om mee te werken aan de acties:

Waar gaat het om?

Aan de klinische geboortezorg in De Sionsberg dreigt een einde te komen per 1 augustus aanstaande. Dit terwijl De Sionsberg voor de zwangere vrouw een van de beste en veiligste ziekenhuizen is. De perinatale sterfte is een van de laagste. De dreigende sluiting betekent niet alleen verlies aan veiligheid voor de zwangere vrouwen, maar heeft ook grote sociaal economische gevolgen voor heel Noordoost Friesland zoals verlies aan banen. Het zal de krimp enorm gaan versterken. Verdwijnt de geboortezorg uit De Sionsberg dan zal op termijn ook vrijwel zeker de kinderafdeling sluiten.
Lees verder

Open brief de Friesland-Achmea

Aan: Voorzitter van de Raad van Bestuur van zorgverzekeraar De Friesland-Achmea, Harlingertrekweg 53, 8913 HR Leeuwarden

 

Betreft:    Uitnodiging expertbijeenkomst 21 mei 2012 in Zwolle aangaande problematiek geboortezorg in De Sionsberg te Dokkum

 

Dokkum, 18 mei 2012

 

Geachte mevrouw Monissen,

In antwoord op uw uitnodiging, graag uw aandacht voor het volgende:

het uitgangspunt voor de te houden discussie is: hoe kan op verantwoorde wijze de geboortezorg in de Sionsberg worden afgebouwd.

Wij zijn van mening, dat een geïntegreerd geboortecentrum 1e en 2e lijn letterlijk van levensbelang is voor allen die in dit  dunbevolkte gebied wonen en op deze zorg zijn aangewezen. De voorkeur voor bovengenoemd zorgcentrum is ook door de werkgroep van deskundigen van de Sionsberg uitgewerkt en onderbouwd u aangeboden.

Het wekt op zijn zachtst gezegd verbazing, dat zowel De Friesland-Achmea als de Inspectie voor Gezondheidszorg dit plan van tafel vegen en weigeren hierover in discussie te gaan met de opstellers van het plan met als argument dat De Sionsberg zich niet gehouden heeft aan de afspraken gemaakt in januari 2012.

Het kan toch niet zo zijn, dat alleen de vertegenwoordigers van De Friesland-Achmea en de Inspectie voor Gezondheidszorg zich correct de afspraak van toen herinneren en dat de leden van de werkgroep een volledige foutieve interpretatie hieraan hebben gegeven. Over communicatie gesproken!

Als actiegroep ervaren wij de houding van zowel De Friesland-Achmea als de Inspectie voor Gezondheidszorg als bijzonder arrogant.

Men heeft geen enkele behoefte de argumenten van de  andere partij aan te horen en daarover van gedachten te wisselen; zo u wilt daarover met elkaar in discussie te gaan.

Een uitsluitend cijfermatige benadering van deze problematiek, waarin zoals ons ter ore is gekomen 1.8 miljoen bespaard wordt door de geboortezorg in De Sionsberg af te bouwen, maar elders 1.6 miljoen geïnvesteerd moet worden om diezelfde zorg te kunnen blijven leveren, wordt door ons verworpen.  Immers, het alternatief zal voor de zwangere altijd een langere reistijd tot een volgend ziekenhuis impliceren, met een grotere kans op complicaties of erger nog een verhoogde kans op baby- en moedersterfte!

Wij zijn van mening, dat de zorgverzekeraar De Friesland-Achmea zich tot het uiterste dient in te spannen om op te komen voor de belangen van haar cliënten, waarbij andere argumenten dan alleen financiële een rol moeten spelen.

Het door u instellen van een commissie van wijze mensen, zoals die op 21 mei in Zwolle bijeen gaat komen, waarbij  wij volgens de uitnodiging aanwezig mogen zijn, is ons inziens éénzijdig geproclameerd. Ons is een figurantenrol toebedeeld.

Actiegroep “Red de Sionsberg” heeft dan ook geen enkele behoefte een discussie aan te horen, over een door anderen ingenomen standpunt en zienswijze, waarmee zij het volledig oneens is. Bovendien vreest zij dat de uitkomst op voorhand min of meer vaststaat. De actiegroep wenst dan ook niet gebruikt te worden als decorstuk, wat de indruk zou kunnen wekken, dat zij betrokken is bij de hele gang van zaken.

Een sluitende bekostiging van het ziekenhuis staat kennelijk bij de zorgverzekeraar voorop en dat de mens die op dit ziekenhuis is aangewezen – in veel gevallen tevens cliënt van De Friesland-Achmea- op de tweede plaats komt, is van latere zorg.

De verontrusting onder de bevolking van Noordoost Friesland neemt dan ook toe, nu men zich steeds meer realiseert dat het voortbestaan van De Sionsberg op het spel staat.

Al met al een betreurenswaardige gang van zaken waarmee de bevolking van dit gebied door u als zorgverzekeraar bepaald niet gediend wordt.

Standpunt Medische staf over de dreigende sluiting van de geboortezorg in De Sionsberg

De medisch specialisten van ziekenhuis De Sionsberg hebben met
verbazing kennis genomen van de dreigende sluiting van de geboortezorg in hun ziekenhuis.
Zowel de Inspectie voor de Volksgezondheid als de Friesland Zorgverzekeraar willen deze
zorg niet langer ondersteunen. De medisch specialisten van De Sionsberg vinden dit
onbegrijpelijk. Zij zijn van mening dat de Inspectie en de zorgverzekeraar de bevolking van
Noordoost Friesland zo een hogere babysterfte opdwingen en een veilige thuisbevalling
onmogelijk maken.
Lees verder