Actiegroep blij met standpunt eigenaren Sionsberg over spoedzorg

De actiegroep Red De Sionsberg heeft afgelopen woensdag een gesprek gehad met een van de eigenaren, dhr. Igor Tulevski, de directie en de medische staf van Sionsberg. Hierin wordt de waardering uitgesproken voor datgene wat bereikt is het afgelopen jaar. Dit geeft de actiegroep vertrouwen. Het grote aantal bezoekers van 5.000 mensen bij de opening van Sionsberg geeft aan dat de mensen heel erg betrokken zijn bij hun ziekenhuis.

De actiegroep vindt het zeer hoopgevend dat Sionsberg de 24/7 spoedzorg en de operatiekamers weer terug willen in Dokkum. In het gesprek kwam naar voren dat hier hard aan wordt gewerkt. Er werd gesproken over een businessmodel dat is uitgewerkt door Sionsberg waarin het mogelijk is om dit zonder verlies gedurende langere periode te verrichten.

Tot nu toe werkt zorgverzekeraar De Friesland-Achmea nog niet echt mee om deze zorg in te kopen. Volgens de actiegroep voldoet de zorgverzekeraar niet aan haar zorgplicht en kunnen daardoor ongelukken gebeuren. De actiegroep heeft hiervoor een anoniem meldpunt op de site www.reddesionsberg.com. Het is te hopen dat de zorgverzekeraar dit standpunt snel herziet. De actiegroep heeft vernomen dat er voor spoedzorg erg veel draagvlak is bij huisartsen, kerken, instellingen, de politiek en het bedrijfsleven. Verder bleek uit de onlangs door de actiegroep verzamelde handtekeningenlijsten dat er vanuit de bevolking zeer veel steun is.

De actiegroep vindt het vreemd dat in de regio Noordoost Friesland voor meer dan € 70 miljoen aan premie wordt betaald en slechts voor nog minder dan 10 procent hiervan aan zorg wordt ingekocht door De Friesland-Achmea bij Sionsberg. Het lijkt erop dat bepaalde zorg aan de regio wordt onthouden. Dit staat in geen verhouding en de vraag is dan ook wat er met het restant van deze gelden gebeurt.

Recent heeft minister Schippers de zorgverzekeraar in onze regio een standje gegeven omdat de wachtlijsten oplopen in de omliggende ziekenhuizen. De wachtlijsten ontstaan juist doordat het MCL en Drachten met capaciteitsproblemen zit, terwijl in Sionsberg voldoende capaciteit is van de operatiekamers en spoedeisende zorg. De actiegroep vindt het dan ook grote verspilling van gemeenschappelijk geld om niet deze capaciteit te benutten.

De actiegroep heeft het volste vertrouwen in de aanpak van de nieuwe eigenaren en de medische staf en hoopt dat zorgverzekeraar De Friesland-Achmea nu eindelijk eens goed mee gaat werken.

Om de steun aan Sionsberg te laten blijken, doet de actiegroep een oproep aan patiënten en huisartsen in de regio om de weg weer terug te vinden en bij gezondheidsvragen juist een bezoek te brengen aan ons medisch centrum.

Persbericht

Dag en nacht spoedzorg in de Sionsberg van levensbelang voor de regio

Actiegroep Red De Sionsberg heeft tijdens een commissievergadering op het gemeentehuis van Dongeradeel van 17 maart, de raadsleden en B en W opgeroepen om werk te maken van ook de terugkeer van spoedzorg, 24 u per dag 7 dagen in de week, in de Sionsberg. De actiegroep is positief over het feit dat er nu geïnvesteerd wordt in de Sionsberg en dat het zorgaanbod zich uitbreidt, echter prioriteit moet beslist de genoemde spoedzorg zijn.

(meer…)

Meldingen misstanden 24-7 spoedzorg en geboortezorg Anoniem

Actiegroep red de Sionsberg biedt u de mogelijkheid om online melding te doen van sterfgevallen, bijna sterfgevallen, blijvende invaliditeit en andere misstanden door het ontbreken van 24-7 spoedzorg en geboortezorg in de regio Noordoost Friesland.

In maart 2014 is er door het adviesbureau Twynstra Gudde geconstateerd dat de spoedzorg in regio Noordoost Friesland niet op orde is. Wij zijn als actiegroep van mening dat door het ontbreken van deze 24-7 spoedzorg en geboortezorg in het ziekenhuis de Sionsberg in Dokkum, de veiligheid van de inwoners in deze regio in gevaar is. Ambulances doen in deze regio er vaak langer over dan de door de minister vastgestelde wettelijke aanrijtijden van 45 minuten.

De actiegroep wil calamiteiten door het ontbreken van 24-7 spoedzorg en geboortezorg inventariseren over de afgelopen jaren, dit om de noodzaak van de spoedzorg aan te tonen aan de betrokken instanties en de Friesland-Achmea zorgverzekeraar.

Meldingen via het onderstaande formulier worden ten alle tijde anoniem behandeld en verwerkt.

CVA-zorg in Sionsberg

CVA-zorg in de SIONSBERG

sionsberg2Een herseninfarct (CVA) is een ernstig hersenletsel waardoor blijvend letsel, bijvoorbeeld blijvende invaliditeit kan optreden. Dit kan alleen maar worden voorkomen door een snelle behandeling in een ziekenhuis dichtbij. Voor een herseninfarct geldt: “Time is brains”. Door een snelle behandeling van een herseninfarct kunnen veel ellende, langdurige zorgbehoefte en dus hoge maatschappelijke kosten worden voorkomen. De behandeling op zich is eenvoudig en de daarvoor benodigde apparatuur is al in de SIONSBERG aanwezig.
Op dit moment wordt er in Nederland van een dissertatie (proefschrift) uitgegaan om de kwaliteit van de behandeling te waarborgen in de ziekenhuizen en daarmee dus de aantallen patiënten. Deze volumenormen zijn door de zorgverzekeraar opgelegd om de zorgervaring in een neurologisch ziekenhuisteam te claimen.

Juist de uiteindelijke kwaliteit van leven voor de patiënt hoort bij de behandeling van een CVA voorop te staan en daarbij dient “time to needle” de hoogste prioriteit te hebben. “Time is brains“ toepassen bij een CVA is pre-care!! Pas daarna kan een stabiele patiënt overgebracht worden naar een secundaire verblijfplaats/ziekenhuis elders. Helikopterinzet vindt pas plaats na een indicatie door een medicus naar een ziekenhuis verder weg en is daardoor in deze regio Noord-Oost Fryslân geen oplossing voor een snelle behandeling betreffende een CVA.

Naast het voorkomen van de onacceptabele blijvende schade voor de patiënt, is er onvoldoende aandacht voor de vervolgkosten, die erg hoog kunnen oplopen door de behandeling op afstand. Deze latere zorgkosten wordt betaald door gemeentelijke WMO. Door de zorgverzekeraar en de protocol volgende neurologische teams wordt hier op geen enkele manier rekening gehouden.

De regio Noordoost Friesland is achtergesteld in vergelijking met andere krimpgebieden (Zuid-Limburg, Achterhoek en Zeeland), waar juist wel een SEH in de regio aanwezig is voor CVA zorg. Een zogenaamde lokale zorg satelliet voor o.a. de behandeling van CVA, is daar voor alle partijen prioriteit nummer één!
Enige jaren geleden behoorde De SIONSBERG bij de top 10 van de ziekenhuizen voor een snelle en goede behandeling van een herseninfarct. Het is te verwachten dat door de vergrijzing het aantal herseninfarcten aanzienlijk zal toenemen in de regio en de eerdergenoemde satelliet zal de oplossing bieden. In de SIONSBERG bestaat al een plan van aanpak. En het verzoek is om deze snel door te voeren.

Vanwege de mogelijkheden in de regionale samenwerkingsagenda van Netwerk Noard-East Fryslân 2016-2020 (ANNO II) voor gebiedsontwikkeling bestaat de kans dat er subsidie mogelijk is voor spoedzorg voor de regio NO Friesland. Draagvlak vanuit de regio speelt daarbij een belangrijke rol. De FNP Dantumadeel komt met het initiatief om op deze wijze te proberen de financiering rond te krijgen.

De actiegroep vraagt u dringend om middels uw handtekening  steun te betuigen, bij voorkeur op de bijgevoegde handtekeningenlijst en deze dan gescand per e-mail naar ons secretariaat  rwm.cornelissen@gmail.com, resp. Actiegroep Red De Sionsberg p/a R.W.M. Cornelissen, de Zwaan 98, 9101 XH Dokkum. Handtekening zetten via deze link kan ook.

Hoogachtend,
(namens Actiegroep Red De Sionsberg)

 

Taeke Visser
(voorzitter)

Actie van Red De Sionsberg voor 24/7 spoedzorg in de Sionsberg

sionsberg2Red De Sionsberg had onlangs een onderhoud met Zorgbelang Fryslân vanwege het standpunt dat Zorgbelang nu heeft over hoe de zorg en met name de spoedzorg in de Sionsberg er uit zou moeten zien. De actiegroep heeft daarna dit definitieve standpunt van Zorgbelang ontvang en dit vergeleken met de uitkomst van de Sionsbergdag. Red De Sionsberg heeft geconstateerd dat dit nieuwe standpunt totaal niet spoort met wat op de Sionsbergdag is besloten.
Daarna heeft de actiegroep, de afgelopen voorjaar door De Friesland-Achmea benoemde en betaalde (onlangs afgetreden) directeur van Zorgbelang, de heer Guus Schrijvers, hiervan middels een brief met aanbevelingen op de hoogte gesteld.
De actiegroep gaf in haar brief onder andere aan dat heropening van de spoedzorg (24 u per dag, 7 dagen in de week) gewoon kan, als de ambulancepost in Metslawier vervangen wordt door 24/7 spoedzorg in de Sionsberg. Goede zorg (24/7 spoedzorg) is daardoor veel beter geborgd. Beide zijn voor de verzekeraar ongeveer even duur. Mensen met een beroerte (CVA) met hartfalen of andere levensbedreigende klachten, kun je niet laten stikken. Zorgbelang wenst echter niet op de brief en de aanbevelingen van de actiegroep in te gaan of te reageren, laat staan zicht te willen inzetten voor 24/7 spoedzorg in Dokkum. Ook op vele andere punten klopt het standpunt van Zorgbelang niet. Red De Sionsberg is van mening dat juist bij Zorgbelang het belang van de patiënt voorop hoort te staan!

Het is vreemd dat dus de verzekeraar De Friesland-Achmea (nu steeds minder Friesland en steeds meer Achmea) ook via Zorgbelang de positieve ontwikkelingen in de Sionsberg, na de goede doorstart, onvoldoende lijkt te steunen.

Ondertussen heeft de actiegroep een handtekeningenactie opgezet, waarbij naar unaniem draagvlak wordt gezocht voor 24/7 acute CVA spoedzorg in ons ziekenhuis in onze regio. De actiegroep hoopt en verwacht dan ook alle steun. De FNP Dantumadiel heeft deze urgente zorg op de agenda (ANNO II) voor gebiedsontwikkeling gezet voor een lobby voor subsidie in Den Haag. Draagvlak voor deze belangrijke spoedzorg dichtbij door deze handtekeningen actie is zeer belangrijk. De actiegroep vraagt organisaties, instellingen, bedrijven, ja iedereen om te tekenen. Uw steun is van belang! Op Facebook en op de website van de actiegroep www.reddesionsberg.com staat hierover meer informatie.

Fittie! Zorgboertje gaat zorgkartel Rouvoet slopen

Het is straks weer overstapseizoen. We adviseren iedereen om over te stappen op DSW. Deze kleine (relatief, want half miljoen verzekerden) zorgverzekeraar is namelijk het kleine dorpje dat dapper stand houdt tegen de kartelterreur van schaamteloze schaamhaarteller André Rouvoet. Voor zo lang als het duurt, want bestuursvoorzitter Oomen van DSW mocht enige tijd geleden niet meer bij de bestuursstukken van Rouvoetmaffia Zorgverzekeraars Nederland. Die heeft hij nodig om kennis te kunnen nemen van opgelegde wetten en afgesproken vergoedingen. Maar Oomen is veel te uitgesproken tegen de “onmaatschappelijk hoge miljardenwinsten” die zorgboeren maken en de “doodlopende weg” waarop de zorg in Nederland zit. Oomen is zich in hoog tempo aan het ontwikkelen tot Mantelzorger des Vaderlands. Wist u dat Oomen vóór de vrije artsenkeuze en vrije ziekenhuiskeuze is, omdat hij patiëntenwelzijn belangrijker vindt dan woekerwinsten? Wist u dat Oomen zijn jaarsalaris aan de Voedselbank doneerde? Wist u ook dat Oomen enige keren per jaar bloed afstaat? Wist u dat Oomen hoogstpersoonlijk bij al zijn zieke zorgpatiënten een bloemetje brengt? Kom daar maar eens om bij Roger van Boxtel (D66) en zijn de mede-egoïstische baantjesgraaiers die hun dikbetaalde bestuursfuncties in de zorg te danken hebben aan het corrupte systeem dat ze zelf hebben helpen opbouwen. Maar Oomen liet het er niet bij zitten: hij aarzelde om lid te worden van het ZN-bestuur (dat recht heeft hij als zorgverzekeraar), of om de roversclub van Rouvoet juridisch aan te pakken voor kartelvorming. Wat het ook wordt, ons advies blijft staan. Zet in uw agenda: november/december 2015, overstappen naar DSW. Hup Chris Oomen!

Hup Noord Oost Fryslân! Wij houden van ons ziekenhuis De Sionsberg, wij kiezen voor een goede zorgverzekeraar.

(Iets aangepaste versie van Geen Stijl.nl, van Rossum)

 

Blij en tevreden met het huidige aanbod van de Sionsberg?

verzekeraarsGeregeld wordt ik op straat aangesproken door mensen die me vragen of ik tevreden ben na alle acties, ellende en wederopbouw die er geweest is, met wat er nu in de Sionsberg mogelijk is en of ik daar blij mee ben. Ik zei altijd, dat we ons uiterste best gedaan hebben en dat dit het meest haalbare was. Ja ik ben tevreden en blij met dit huidige aanbod. Tot ik de afgelopen week na begon te denken en begon te twijfelen. Kan ik nog wel blij en tevreden zijn? Ik kwam tot de ontdekking dat het antwoord een keihard nee was op die vragen.

Kan ik blij zijn als er baby’s sterven tijdens de zwangerschap en bij de geboorte? Dit alleen omdat de (klinische) verloskunde verdwenen is uit de Sionsberg en er na het verdwijnen nog steeds geen goede en adequate vervanging geregeld is.

Kan ik blij zijn dat er geen kinderafdeling meer in de Sionsberg is? Mensen met kinderen moeten nu verder reizen met een ziek kind, om de hulp die nodig is voor hun kind te krijgen. Dit alleen omdat een kinderafdeling meestal verliesgevend is.

Ben ik tevreden dat er mensen in deze regio na een beroerte invalide worden of nog erger sterven? Dit om dat ze niet op tijd de hulp kregen die nodig was nu een CVA behandeling in de Sionsberg niet meer mogelijk is. Time is Brains. Dit terwijl toen de behandeling nog wel in de Sionsberg mogelijk was, die tot de 10 beste van Nederland werd gerekend.

Kan ik tevreden zijn dat er mensen met hart problemen blijvend schade overhouden of erger, nu er geen klinische cardiologie meer in de Sionsberg is? Ook hier geld weer dat veel ellende voorkomen kan worden als er op tijd, snel, goed en adequaat ingegrepen wordt.

Ik zal de laatste zijn die zal beweren dat al het leed wat hier boven benoemd is, voorkomen had kunnen worden. Maar ik durf wel te beweren dat er veel voorkomen had kunnen worden.

Ben ik blij met het feit dat we nog steeds geen 24 uur’s 7 dagen in de week acute medische spoedopvang hebben? Het is te erg voor woorden dat dit nog steeds niet mogelijk is in een regio zo groot als de onze. Waardoor er enorme reistijden ontstaan, terwijl hier een tijdsnorm voor staat.
Ben ik blij dat de operatiekamers nog steeds niet geopend zijn en dat je daardoor niet voor simpele operaties in de Sionsberg terecht kunt?

Ben ik tevreden dat er honderden mensen hebben meegewerkt aan de Sionsberg-dag om tot een breed gedragen plan te komen over de inrichting van ons ziekenhuis, wat nog steeds niet tot uitvoering is gebracht? Dit terwijl het perfect past binnen de vooraf gestelde kaders van de zorgverzekeraar.

Zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan maar dat zal ik u besparen.

Schrijnend is het dat er de komende tijd weer voor honderden miljoenen Euro’s aan reclamecampagnes worden gevoerd, om u als klant binnen te halen bij een zorgverzekeraar. Hebben ze u eenmaal binnen gehaald, dan wordt u dus weer aan uw lot over gelaten. Alleen omdat u in een regio woont die te veraf ligt voor goede en verantwoorde zorg dichtbij. Vergeet echter niet dat dit wel allemaal van uw premies betaald wordt en dus puur zorg geld is.

Als er nu eens voor dit jaar eenmalig 10% van dat giga reclame bedrag in de Sionsberg werd gestopt om hierboven genoemde punten tot uitvoer te brengen. En jaarlijks 1% wordt gebruikt om dit voor de toekomst te behouden en waar nodig uit te breiden.

Dan pas kan ik zeggen dat ik een blij en tevreden persoon ben. De bevolking in deze regio heeft dan de mogelijkheid tot zorg, wanneer nodig en waar ze recht op hebben.

Bij deze daag ik daarom ook alle zorgverzekeraars uit om hier gehoor aan te geven. Dit is de beste reclame die u u kan wensen, en het is ook nog eens stukken voordeliger.

Taeke Visser
Voorzitter actiegroep “Red de Sionsberg”

 

 

Actiegroep Red De Sionsberg heeft overleg met ambtenaren VWS

 

Maandag 31 augustus j.l. heeft de actiegroep Red De Sionsberg overleg gehad met twee ambtenaren van VWS. De Tweede Kamer heeft opdracht gegeven aan het ministerie van Volksgezondheid (VWS) om te onderzoeken welke de oorzaken zijn geweest van het faillissement van ons ziekenhuis De Sionsberg. De actiegroep heeft duidelijk haar mening naar voren gebracht en de geschiedenis geschetst zoals zij die heeft ervaren. De Raden van bestuur en de Raden van Toezicht van De Sionsberg en Nij Smellinghe, de zorgverzekeraar De Friesland-Achmea, maar ook de politiek hebben allen schuld aan het faillissement. Deze partijen hebben de afgelopen jaren onvoldoende hun best gedaan om goede zorg dichtbij voor de regio Noord Oost Friesland te behouden. De wens van de bevolking, van de patiënt in de regio, is niet gerespecteerd. De actiegroep heeft er bij de ambtenaren van VWS op aangedrongen dat voor onze krimpregio beschikbaarheidstoeslag beschikbaar komt, net als voor de ziekenhuizen in Terneuzen en Den Helder, die elk ca € 5 miljoen hebben ontvangen. Het is te verwachten dat de Medische Spoed Opvang straks weer 24/7 (24 uur per dag en 7 dagen per week) open is, zodat deze subsidie geïncasseerd kan worden. We zijn benieuwd naar de rapportage van deze ambtenaren naar de Tweede Kamer over De Sionsberg. Over de toekomst van De Sionsberg is de actiegroep positief, maar veel zal afhangen van de ruimte die De Sionsberg krijgt van vooral zorgverzekeraar De Friesland-Achmea, vanwege het zorginkoop- en contracteerbeleid van deze verzekeraar.
VWS

Ernstig teleurgesteld in handelwijze Nij Smellinghe

Ernstig teleurgesteld in handelwijze Nij Smellinghe

 

In het Dokkumer ziekenhuis De Sionsberg zijn nagenoeg alle poli’s weer open. De Sionsberg werkt hard om binnenkort de verloskunde in samenwerking met de gynaecologen van de omliggende ziekenhuizen in Dokkum op te starten. Het is dan vreemd dat een van die gesprekspartners, namelijk Nij Smellinghe plotseling met het bericht in de pers komt dat zij een eigen poli verloskunde gaan opstarten in het gebouw De Woudvaart recht tegenover de ingang van De Sionsberg.

De actiegroep vindt het beschamend dat voormalig fusiepartner Nij Smellinghe eerst De Sionsberg failliet heeft laten gaan om vervolgens in Dokkum eigen poli’s in te gaan richten. Het is dan ook vreemd dat dit gebeurt in de voormalige bijgebouwen van De Sionsberg die blijkbaar door Nij Smellinghe buiten het faillissement konden worden gehouden. Nu wordt duidelijk dat Nij Smellinghe gewoon veel geld wil verdienen aan de patiënten uit Noordoost Friesland. Dit gaat ten koste van wederopbouw van onze Sionsberg.

Het is toch volkomen absurd dat De Sionsberg een concurrerende activiteit van Nij Smellinghe recht tegenover de ingang van De Sionsberg krijgt. Het is geheel tegen de met alle partijen gemaakte afspraken. In die afspraken staat de patiënt centraal en niet het inkomen van een concurrerend ziekenhuis. Hieraan heeft ook zorgverzekeraar De Friesland-Achmea zich geconformeerd. Actiegroep Red De Sionsberg roept de directie van Nij Smellinghe op om onmiddellijk te stoppen met deze activiteiten, waarbij ons in ziens de wederopbouw van ons ziekenhuis wordt gedwarsboomd. In overleg met de directie van De Sionsberg dienen afspraken gemaakt te worden over het gezamenlijke opzetten van een perinataal centrum in De Sionsberg en eventueel andere specialismen zoals eerder afgesproken.

De bevolking van Noordoost Friesland heeft diverse malen aangegeven, dat men een goed basis ziekenhuis in Dokkum wil. Hieraan wordt door de nieuwe eigenaren van De Sionsberg hard gewerkt. Dit moet niet worden gedwarsboomd door concurrerend handelen van een ziekenhuis dat blijkbaar uit is op eigen gewin en eigen belang! De aanstaande moeder is op deze manier een speelbal van de marktwerking, waarbij geld verdienen voorop staat. Goede zorg dichtbij in de eigen regio hoort op de eerste plaats te komen. Hierin past samenwerking van specialisten op diverse terreinen tussen de ziekenhuizen te Dokkum, Drachten, Leeuwarden en andere plaatsen.

De huidige handelwijze van het Drachtster ziekenhuis laat zien dat het vooral gaat om het binnenhalen van klanten! De patiënten en de inwoners van de regio zijn voor hen van ondergeschikt belang. Dit ondanks alle mooie praatjes van bestuurder Norbert Hoefsmit van Nij Smellinghe.

Minister Schippers heeft aangegeven dat de zorg in Dokkum het voorbeeld zal worden voor andere krimpregio’s. Welnu, laat iedereen, namelijk Minister Schippers, de ziekenhuizen te Dokkum, Leeuwarden, Drachten en andere plaatsen en de zorgverzekeraars daar dan met goede intenties aan werken. De patiënt en het belang van de inwoners van de regio dient centraal te staan!
Inwoners van de regio Noordoost Friesland neemt allen uw verantwoordelijkheid!

Dokkum, 14 mei 2015
Actiegroep Red De Sionsberg